Diamental
 
 
Welkom op Linsky's Place
 
Holografisch Parallel Universum

bleu

ii

Holografisch Parallel Universum
(Met video)

Linsky

 

Alles is bewustzijn

Woorden zijn menselijke symbolen voor 'dingen' en ervaringen in een drie-dimensionale omgeving. We zijn dus behoorlijk  beperkt in het uitdrukken van wat niet benoemd of beschreven kan worden.

De belangrijkste waarheid en eeuwige constante die alle andere waarheden en ideeën vervangt  is letterlijk de basis van alle ervaringen en  ervaringen.

Dat is een soort energie die inherent en intrinsiek is aan wat bewust bestaat. Een grenzeloos gebied van bewustzijns-pulsen of  cycli tussen een minder actief en meer actieve expressie.

Dat is de sleutel die de werkelijkheid,  het begrip en de ogen opent en bevrijdt  ons van het menselijke vier-dimensionale  perspectief wat we gewend zijn, wat  gelooft dat alles in ruimte, tijd en materie bestaat. De beroemde theorie van Einstein impliceert dat tijd en ruimte onlosmakelijk met elkaar verweven zijn, waardoor men enkel nog kan spreken over tijd-ruimte.

Dit betekent dat ruimte en tijd en al het volk, objecten  ervaart,  maar die als zodanig niet meer dan echte tijdelijke herhaling zijn van patronen. Een hologram is een perfecte metafoor om een dergelijk complex idee te begrijpen

 

nm

 

Hologram

 

Een hologram is een driedimensionale foto die gemaakt wordt met behulp van laserstralen. Afgezien van het feit dat het driedimensionaal is, wijkt het beeld dat in een hologram wordt vastgelegd nog op een andere belangrijke manier af van een gewone foto. Als je een foto in tweeën knipt, bevatten beiden de helft van de informatie van de oorspronkelijke foto. Wanneer je een hologram in tweeën knipt en vervolgens een laserstaal door beide delen laat gaan, blijkt dat beide helften elk het volledige beeld van het oorspronkelijke hologram bevatten. Het kleinste deel van een hologram bevat niet alleen zijn eigen informatie maar ook alle informatie van de rest van het beeld.

 

hh

De laser zendt een coherente lichtbundel uit. Deze bundel wordt door een deelspiegel gedeeltelijk doorgelaten en gedeeltelijk gereflecteerd. De gereflecteerde bundel, de referentiebundel genoemd, wordt via een spiegel door een lens uitgespreid over de oppervlakte van het fotogevoelige materiaal. De doorgaande bundel wordt door een andere lens uitgespreid in de richting van het op te nemen voorwerp. Want het is belangrijk dat het gehele voorwerp getroffen wordt door deze convergente bundel.

Elk punt van het voorwerp dat door deze bundel wordt getroffen, weerkaatst het licht in alle richtingen, dus ook in de richting van het fotogevoelige materiaal. Hier komt de belichtingsbundel samen met de referentiebundel en doordat ze beide een andere weg hebben afgelegd zijn ze uit fase. De belichtingsbundel is ook nog van amplitude veranderd en door deze twee effecten treed er bij het fotogevoelige materiaal interferentie op tussen beide bundels. Dit specifieke patroon wordt op dat momnet vastgelegd op de plaat.

Het hologram is nu klaar en kan worden 'ontwikkeld' net als bij een gewone foto. Het grote verschil tussen een hologram en een foto is dat een hologram er anders uitziet vanaf elke richting waar je kijkt. Hierdoor krijgt je linker en rechteroog een verschillend beeld binnen en denk je dat het 3D is.

 

dr


Bewegingen van het bewustzijn in het Bewustzijn!

 

Dus moeten we ons afvragen, als alles bewustzijn is, hoe definiëren we dan een 'universum'?

Een universum  blijkt een patroon of splitsing in het bewustzijn. Een 'state' of 'plaats' waar het bewustzijn zich herhaalt een trillingspatroon.

De lijn vervaagt een beetje hier in het bewustzijn omdat elke verkenning van een patroon zich direct 'strekt ' tot in het oneindige door de productie van alle mogelijke variaties daarvan, …en dat is wat wij mensen noemen, 'Parallel Universum' .

De actie van het kiezen om een trillingspatroon te herhalen of te verkennen door  het bewustzijn begint instinctief,  om vervolgens te evolueren naar een meer complex pad van de evolutie van onze intelligentie.

Daarom zullen de oneindige variaties van elk patroon direct verschijnen en zich manifesteren in elke universum door de aard van ons eigen bewustzijn.

De werelden die we tijdens onze dromen creëren kunnen we beschouwen als niet ter zake doend of een mistige fantasie, maar het zijn feitelijk andere werkelijkheden, die we evenwel als heel erg reëel ervaren!

 

io

 

Geen science fiction meer!

 

Alles wat u op het punt staat hier te lezen lijkt onmogelijk en krankzinnig en zelfs ver voorbij science fiction. Maar het is allemaal waar. Wetenschappers geloven nu dat er misschien echt een parallel universum is. In feite kan er een oneindig aantal parallelle universa zijn, en wij leven toevallig in een van hen.

Deze andere universa bevatten ruimte, tijd en vreemde vormen van exotische materie. Sommigen van hen kunnen zelfs u bevatten, weliswaar in een iets andere vorm.

Verbazingwekkend, wetenschappers geloven dat deze parallelle universa minder dan een millimeter ​​van ons af bestaan! In feite is onze zwaartekracht is slechts een zwak signaal uitlekken van een ander universum in onze.

In het boek 'The Holographic Universe', baseert Talbot veel van zijn fascinerende werk op het feitelijke werk van twee professoren, kwantumfysicus David Bohm van de Universiteit van Londen en neurochirurg Karl Pribram van Stanford University. Waarbij deze laatste tot de conclusie kwam dat ook ons brein in feite holografisch is.

Onafhankelijk van elkaar kwamen ze beiden tot de  onvermijdelijke conclusie dat onze universele habitat holografisch in haar intrinsieke aard moest zijn. Een idee, waar aanvankelijk nogal wat wantrouwen en ongeloof wekte in het wetenschappelijke establishment, maar door de tijd langzamerhand meer en meer serieuzer werd genomen, gewoonweg, omdat alle experimenten en proefondervindelijke ontdekkingen feitelijk nog maar wijzen op één reële staat en aard van de kosmos en alles wat zich daar in bevind;
Het gehele universum is Holografisch en blijkt zelfs een Multiversum te zijn!
Vandaar dat men heden spreekt over Holografische Parallel Universa.

 

gh

 

Vele Werelden Theorie

 

Lang geleden ergens rond 1984, kreeg ik een schokkend inzicht van de aard der werkelijkheid. Dat idee heeft indertijd zijn weerslag gevonden in  de ‘Singulariteits Theorie’;

"Een Metafysisch concept, ter visualiserende verklaring der natuurlijke, onnatuurlijke en bovennatuurlijke manifesten in de verschillende dimensies”

Singulariteit moet in dit concept worden begrepen als zijnde, de Oorsprong, het Begin en het Eind.

Uitgaande van de aanname dat de totale energie van de kosmos nul is, mogen wij daaruit concluderen dat de intrinsieke waarde dus neutraal zal zijn. Deze neutraliteit is gewaarborgd door een volmaakt evenwicht tussen een eeuwige negatieve en positieve polarisatie, waarbij de schepping van de verschillende sferen c.q. dimensies als anomalieën kunnen worden beschouwd. Ten overvloede zij dus opgemerkt dat geen enkele manifestatie van welke orde dan ook een bedreiging kan vormen ten aanzien van het eeuwige bestaan van deze intrinsieke neutrale waarde!

De formule voor het ‘AL BESTAANDE’, kan als volgt worden beschreven; (+ uu -)

Ook in de quantum-fysica krijgt men op atomair niveau te maken met verschijnselen van singuliere aard. Onder bepaalde condities komt het voor dat een lichtdeeltje [foton] zich in haar totaliteit op twee verschillende plaatsen tegelijk bevind! 

 

ki

 

Het is in de kern van een ‘Zwart Gat’, de singulariteit, waar de natuurwetten elke beschrijving tarten. Bij een bepaalde, onder invloed van de gravitatiekracht inkrimpende, massa wordt een punt bereikt waarop de snelheid van de instorting groter is, dan de snelheid van ‘t licht. Er ontstaat dan een enorme oneindige compacte kracht, zonder massa of afmeting. Een singulariteit dus. Een van de meest tot verbeelding sprekende gebeurtenissen in het universum, waarbij zich zulke fantastische, extreme en exotische aandoende processen afspelen, dat we ons moeten beperken tot bijna uitsluitend speculatie omtrent alles wat zich daar voordoet.

Onze ziel echter, kan volgens de nieuwste inzichten evenwel bestaan uit een Elektron, welke dezelfde eigenschappen bezit. In feite blijkt zelfs dat de aard van dat deeltje volkomen tegengestelde eigenschappen vertoont, die inherent en intrinsiek aan materie zijn. Zoals materie onderhevig is aan entropie is in een elektron alles negentropisch. Wat impliceert, dat niets verloren gaat, dat alle ervaringen voor eeuwig zijn opgeslagen en terug te halen. Dat kennis inplaats van vervaagd of verloren gaat, integendeel juist toeneemt.

In dit licht gezien is het goed te begrijpen dat de ziel het voertuig vormt voor de ‘Geest”!
Een voertuig/medium waarmee de ‘Geest’ zich in elke sfeer of dimensie kan manifesteren en existeren.

Tevens is er ook een nieuw concept voor de meerdimensionale aard van de mens. Daar waar de wetenschap ternauwernood aan de vierde dimensie als ‘tijd’ accepteert, toont het concept duidelijk aan dat we als mens in onze aard intrinsiek uit minimaal 7 dimensies bestaan.

Uiteindelijk zullen we evolueren en begrijpen dat de aard der werkelijkheid dermate complex is, dat deze enormiteit nooit in één leven te bevatten en begrijpen is.

Het is ons voorschrijdende inzicht en ontwikkelende begripsvermogen wat ons nu dwingt het Universum en ons bestaan te herdefiniëren.

 

 

mn


De geest gelooft…....
Zij is overtuigd van de werkelijkheid die zich aan haar voordoet!Een gekozen referentiekader waarop wij onze ‘realiteit’ projecteren en aan ontlenen. Het is in het zogenaamde emotionele, irrationele deel van ons brein waaruit de creatieve en destructieve ideeën geboren worden, terwijl we met het intellect de mogelijkheid bezitten om daar vorm en gestalte aan te geven. Dat is dan ook de voornaamste reden dat we gevoeglijk kunnen aannemen dat het zwaartepunt van ons ‘Zelf ‘, juist daar gezeteld is.

Dat wat we  'ik'  noemen of ‘zelf’ is niet te meten, te bevatten of te bewijzen aan anderen. Het bestaan van een zelf-bewustzijn is derhalve niet fysiek of mentaal en evenmin het denkend  vermogen.

Ons bewustzijn is niet in materiële zin te definiëren, maar vanuit haar intrinsieke  aard en wezen kan het alles reflecteren wat zich aan haar voordoet en kan zij zich met alles identificeren, terwijl het toch overal los van staat.

Feitelijk staat het nooit ergens van los, omdat de dingen per definitie enkel hun ontstaan danken aan het bewustzijn wat hen schept!

In feite is dit zelfs een direct bewijs dat enkel de geest bepaalt wat ‘echt’ is. Uit materie kan nooit geest ontstaan, in tegendeel.... uit de geest ontstaat de materie!

 

ji

 

'Echt?'

Dromen = alle mogelijkheden.

Werkelijkheid = een gerealiseerde waarschijnlijke mogelijkheid.

Fantasie = een onwaarschijnlijke mogelijkheid.

Illusie = een niet realiseerbare onwaarschijnlijkheid.

Conclusie;  Wie niet in wonderen gelooft is geen realist!Want, waarlijk, wij zijn tijd-reizigers.....in een eeuwig NU!

* * *

 

Parallel Universes - BBC Horizon

De BBC heeft een uitstekende video-presentatie gemaakt over parallelle universa, waarbij de staat van het huidige wetenschappelijke denken uitstekend  in beeld is gebracht.

 

 

 

 

 

Voor wie geïnteresseerd is ons de ware aard van ons 'zelf':

 

http://diamental.nl/MUFOOZ/singulariteit/singular.htm

http://diamental.nl/images-linsky/holografiscchematrix/sfeerdimensie.html

http://diamental.nl/images-linsky/tijd%20een%20eeuwig%20nu/tijd.html

http://diamental.nl/images-linsky/geloof%20uit%20het%20ongerijmde/geloof.html

http://diamental.nl/images-linsky/einsteinlichtstraal/einsteindroom.html

http://magazine.diamental.nl/literatuur/schrijvers/harrie/zelfmysterie.htm

 

 

z

 

 

dia
Copyright en webdesign: diamental.nl