Diamental
 
 
Welkom op Linsky's Place
 
Het ontmenselijken van de mensheid…

bleu

1

 
Overheden pretenderen strijd te voeren tegen de dood…
door het leven te verbieden…!

Linsky

13-7-2020

De psychologische oorlog tegen de mensheid.

Deze oorlog tegen de mensheid is een psychologische oorlog met het eerste doel cognitieve dissonantie te veroorzaken, om ons volledig murw te maken en gaar te stoven voor hun nieuwe wereld orde.

Ik moet mezelf weer geweld aan doen en me beperken tot wat kernzaken, om te vermijden dat dit weer een soort van trilogie gaat worden.

Laat ik er van uit gaan dat de meeste mensen inmiddels wel door hebben dat we in een kafkaiaanse klucht zijn gedwongen. Psychopaten over de gehele wereld verkondigen vanaf hun politieke altaren de Apocalyps voor de mensheid en de wereld aan en het mensdom raakte in shock.

Om het artikel leesbaar en kort te houden zal ik er gewoon van uitgaan dat de lezers van dit soort blogs, zelfstandig denkende kritische wezens zijn, die ook elders hun informatie vinden. Zij weten inmiddels waar het naar toe gaat, totale control doormiddel van vaccinaties die ons DNA veranderen, opdat we bruikbare, bio-robots worden zonder enig persoonlijk besef of individualiteit. Er zijn echter aspecten en doelstellingen die niet zo voor de hand liggen en niet voor iedereen zichtbaar zijn.

Het is echter onmogelijk om voorbij te gaan aan de methoden ten dienste van de onderliggende agenda waarvoor de wereld en maatschappij in het verderf werd gestort. Dit hele gebeuren is niet alleen om een NWO te grondvesten.

Hiervoor schreef ik een artikel: Ik ben corona-crimineel. Ik heb namelijk vragen…!

Met de onderliggende vraag waarom niemand die enorme olifant zag in de kamer.
Ik hoopte op reacties die blijk zouden geven van dieper inzicht of toch op z’n minst bijdragen die de echte agenda bloot zou leggen van de duistere lieden die ons dit allemaal aandoen. Helaas is dat niet gebeurd, waardoor ik me genoodzaakt voel om er zelf dan maar antwoord op te geven en het een en ander te verduidelijken.

Het gaat niet enkel om totale controle en NWO….
Het dient een veel dieperliggend doel. Het is namelijk de ultieme strijd om de ziel van de mensheid! Individueel en collectief!

De mensheid wordt wereldwijd in een occulte, satanistische transitie gedwongen. De satanisten die onze wereld al duizenden jaren bestieren hebben door kosmische en spirituele ontwikkelingen haast… veel haast!

 

Strijd om onze ziel

Waar vrijwel iedereen aan voorbij schijnt te gaan is het feit dat àlle maatregelen die door de overheden overal ter wereld zijn afgedwongen niet alleen ziekmakend, traumatiserend en mentaal ondermijnend zijn, maar voor alles gestoeld zijn op satanische occulte symboliek! Deze oorlog tegen de mensheid is een psychologische oorlog met het eerste doel cognitieve dissonantie te veroorzaken, om ons volledig murw te maken en gaar te stoven voor omgekeerde wereld van hun nieuwe wereld orde.

Doormiddel van psychologische oorlog; cognitieve dissonantie en traumatisering met methoden zoals die van Pavlov, Skinner en Milgram, conditionering en persoonlijkheid splitsing op basis van MK-ultra methoden en satanistische, occulte rituelen ter transitie dwingt deze al duizenden jaren bestaande en verborgen Satanistische wereldmacht onze overgave af…!

De basiselementen voor culturele overdracht en volledige transformatie zijn psychologisch. Dit is hoe zij de mens in de aard van zijn wezen veranderen. Sinds mensenheugenis worden er rituelen uitgevoerd om de bestaande werkelijkheid te transformeren.

Een ritueel is een spiritueel psychodrama van bewustzijn; een opzettelijke actie die is ondernomen om verandering te vergemakkelijken. Veranderingen in de hele omgeving waarin wij mensen bestaan, te beginnen met het mentale landschap van de mensen zelf; "De plaats waar onze realiteit bestaat, wordt voor het eerstgeboren in een droom." (Julian Huxley)

 Sharon Devlin beschreef de bedoeling van het ritueel als: “… Methode om van gedachten te veranderen. Het is een heilig drama waarin je zowel het publiek als de deelnemer bent. En het doel ervan is om delen van de geest te activeren die niet worden geactiveerd door dagelijkse activiteiten. ”

 

De fasen van de inwijdingsrituelen

Om de grote wereldwijde transformatie te realiseren dienen de volgende rituelen, al dan niet bewust te worden uitgevoerd:
Ritueel masker dragen
Ritueel handen wassen
Rituele sociale afstand
Rituele vergrendelingen
Isolatie
Indoctrinatie
Conditionering
Compartimentering
Hersenspoeling
Totale vernedering

2

 

Het ritueel masker dragen

Het dragen van een masker is meer dan alleen ‘n symbool voor muilkorven en het zwijgen opleggen. Je kunt niet meer bijten en niet meer spreken.

Het woord ’mysterie' in de Bijbel heeft te maken met het ‘sluiten van de mond’ als iemand een geheime religieuze inwijding ondergaat. ‘Het idee van stilte, opgelegd door inwijding in religieuze riten.’

Waarom dwingen de machthebbers wereldwijd   hun burgers om deze gezichtsmaskers te dragen, als de maskers gewoon niet tegen het coronavirus werken en zelfs gevaarlijk zijn voor de gezondheid?  Maskering echter heeft van oudsher al een zeer belangrijke rol gespeeld in vele occulte rituelen. Het dragen van het masker over de mond is onder meer een teken van onderwerping ... een gebaar van bereidheid om onderworpen te zijn aan anderen die niet de gebruikelijke meerderen zijn.  

Het is een vorm van vermomming of verhulling die gewoonlijk over of voor het gezicht wordt gedragen om de identiteit van de oorspronkelijke persoon te verbergen en te vervangen door nieuwe kenmerken en eigenschappen van een ander wezen en dit te bevestigen."

Met andere woorden, het dragen van een masker vertegenwoordigt een occulte transformatie. Maskers bespoedigen de onderdrukking van het ego/persoonlijkheid om de dood van de oude identiteit te vergemakkelijken vóór de identificatie met en de manifestatie van een nieuwe identiteit….

Symbolisch word je een lijfeigene in de nieuwe orde. Dat is je nieuwe rol ... je nieuwe identiteit ... zoals weergegeven door het dragen van een masker.

Het dragen van het masker is gewoon een onderdeel van het inwijdingsritueel dat wordt gebruikt om je instemming met deze nieuwe regeling visueel en psychologisch te geven. Ja, door het masker te dragen, geef je aan dat je instemt met het accepteren van een nieuwe en heel andere positie in een nieuw wereldwijd bestel. 
Terwijl het oude zelf symbolisch sterft en overlijdt, daalt de ingewijde af in een staat van liminaliteit; een soort koortsdroom, schemering of vagevuur-nergens land; de leegte in het midden. Maar wijd open en ontvankelijk voor al het nieuwe!

Door het dragen van een masker doe je dus mee met een occult ritueel dat zegt dat jij met je nieuwe onderdanige, gemuilkorfde positie de macht van de nieuwe meesters accepteert. Dus niet langer je eigen waarheid zult verspreiden of zoals sommigen anderen zeggen, het woord van Christus of God verkondigen.

 

3

Ritueel handen wassen

Wanneer de hele wereld in een occult ritueel de handen wast, dan staat dit symbool voor het wegwassen van de Oude Wereld Orde. Dat wil zeggen de Westerse en/of christelijke wereld zoals die voor ons ooit normaal was.
Voor occultisten en satanisten is dit rituele handen wassen gerelateerd aan het openbare handwasritueel van Pilatus om de last voor de dood van Christus van zichzelf af te schuiven en waarmee heeft hij ook de Romeinen heeft vrijgesproken van alle schuld.

In de katholieke doop is exact hetzelfde motief te vinden. Het wegwassen van het oude en geboren worden in het nieuwe leven.

Dus bij je acceptatie door het rituele masker te dragen begint je de ‘nieuwe jij’ op alchemistische wijze te creëren - de ingewijde dienaar die van zijn oude positie naar een nieuwe beweegt. 

Door het rituele handen wassen laat je symbolisch je oude positie - je oude meester (Christus of je Ware Zelf) en zijn voorgeschreven moraal en ethiek - wegspoelen in afwachting van je nieuwe meester en speciaal die van hem…Satan!

4

 

Het sociale afstandsritueel

Uiteraard heeft ook de anderhalve meter afstand (sommigen landen 2 meter) meerdere redenen en betekenissen. De occulte, satanische betekenis van de sociale afstand is het uiteenvallen van het lichaam van Christus op aarde, zodat dit niet langer kan functioneren als een bindende factor. Het verbreken van de eenheid die een gelovig of ethisch mens(en) in balans houdt.

Het ritueel van gedwongen 'sociale afstand' is bedoeld om het Christelijke- ethische in de mens op een veelvoud van manieren symbolisch te ontkennen, te ontkrachten en/of te neutraliseren:
Door gemeenschap tussen gelovigen te elimineren ...
Door kerkdiensten wereldwijd te stoppen ...
Filosofische gesprekken en beschouwing te verbreken.


Feitelijk om elke samenwerking en vereniging van mensen, in welke vorm dan ook, in de kiem te smoren.
Door ervoor te zorgen dat trouwe kerkherders worden aangeklaagd of zelfs worden gearresteerd voor het houden van kerkdiensten ... en dat trouwe gemeenteleden wordt aangeklaagd of zelfs wordt gearresteerd voor het bijwonen van kerkdiensten ...

Door symbolisch het mystieke en metaforische Lichaam van Christus uit elkaar te scheuren, dat verondersteld wordt 'op de juiste manier met elkaar verbonden en verdicht' te worden. Maar gescheiden, zes voet van de Vader, zes voet van de Zoon en zes voet van de Heilige Geest: dat wordt 6-6-6.

Praktisch gezien is het duidelijk dat gelijkgestemden op die wijze niet meer samen kunnen komen en machtsblokken vormen. ‘Daar waar twee mensen wandelen in Mijn Naam, Ben IK Aanwezig. Daarom zal het totaal groter zijn dan de som van haar delen!’ Wel, da’s natuurlijk een gruwel in het oog van de satanisten, daar willen ze echt een eind aan maken.

 

5

De rituele isolatie (ophokken)

Dit occulte, satanische ritueel symboliseert de isolatie en verwerping van alles wat normaal is en was, zodat we op hun occulte, satanische wijze ‘gezuiverd’ worden van de oude manieren en waarden ons oude leven. We geven onze oude status op voor die van de satanische NWO.

De eerste fase is isolatie voor zuivering. In deze fase wordt de ingewijde gescheiden van het alledaagse. De ingewijde wordt grotendeels verwijderd van de anders bekende personen, plaatsen en dingen die ze gewend zijn, om van hen ‘vrij’ te maken.

Een ingewijde wordt gedwongen onthecht en geïsoleerd om te worden 'gezuiverd'. Een essentieel element van deze scheiding van iemands typische omgeving is de opschorting van de normale levensregels waaraan men gewend is; het oude normaal wordt vernietigd! Daarvoor in de plaats komt het ‘nieuwe normaal!

De meeste zintuigen van de ingewijde worden op dat moment gecontroleerd en gereguleerd. Met andere woorden, het grootste deel van wat de ingewijde ziet, hoort, ruikt, aanraakt en proeft, wordt opzettelijk gecontroleerd.
Dit maakt dat de ingewijde niet in staat is om een ​​solide mentale basis te vinden om iets logisch te begrijpen. Deze desoriëntatie is de sleutel in het transformatieritueel. Daarom is de cognitieve dissonantie een belangrijk, onmisbaar deel van het hele ritueel.

Het isolatie-ritueel herinterpreteert de realiteit; er wordt een nieuwe definitie van de werkelijkheid gegeven. Training in de vorm van nieuw gedrag en kennis, inclusief mythen en codes worden geïntroduceerd.
Praktisch dus: Het 'oude normaal' verliezen om in het 'nieuwe normaal' te worden ingewijd. Vandaar de afsluitingen ... verlies van werk ... reisbeperkingen ... zakelijke beperkingen ... voedseltekorten etc.

Uiteindelijk wordt het 'nieuwe normaal' de vaste norm en worden de oude manieren geleidelijk aan vergeten. Zoals mensen met het Stockholmsyndroom zullen we ons hechten aan de nieuwe tirannen en hun goden en hen slaafs aanbidden. We zullen hen zien als de redders van onze verderfelijke ziel. Nieuwe mythologieën worden gecreëerd voor de nieuwe wereld, door onze nieuwe satanische meesters.
En de 'nieuwe jij' - de getransformeerde jij - is geboren uit dat isolement. De feniks rijst op uit de as!


6

De wereld ondersteboven


Natuurlijk is elk aspect, elke verwijzing en elke bewering hier te onderbouwen met talloze argumenten, informatie en vaststaande kennis. Maar zoals gezegd, in de context van dit artikel is dat niet gewenst. Voor iedereen die het wil is het internet een onuitputtelijke bron van informatie.  Ik zelf ben nog van de tijd ver voor internet en heb me voor mijn informatie moeten verdiepen in duizenden boeken en vele gesprekken met ingewijde mensen, over al dit soort onderwerpen.

Het is daarom dat ik al 30 jaar geleden de behoefte voelde om me te bezondigen aan het delen van informatie doormiddel van artikelen op onze website Diamental, naast het lezingen en voordrachten geven door het hele land. De komst van al deze dingen die ons leven nu, in deze bizarre tijden onmogelijk maken stond toen al vast. Er was best veel aandacht voor, maar uiteindelijk haakten ook veel mensen af, omdat het hen te fantastisch in de oren klonk. Argumentatie en bewijs had geen enkele invloed.  Veel mensen wilden het niet eens weten!

Als we spraken over Adrenochroom werd het zelfs voor veel mensen totaal onverteerbaar en terwijl sommigen kwaad werden liepen anderen vaak de zaal uit.

Nu echter is het voor iedereen die zich informeert een onmisbaar, vaststaand gegeven om de gehele satanistische scene te kunnen begrijpen. De machten die gedeeld en gebonden zijn aan elkaar doormiddel van chantage, vaak verkregen juist door dat Adrenochroom wat leidt tot en voortkomt uit gruwelijke seksuele uitspattingen en ongehoorde perversies. Het extract verkregen uit het bloed van kinderen, vaak zelfs baby’s en zelfs embryo’s. Het is ’t bloed van baby’s en kleine kinderen wat hen in hun extatische waanzin verbindt. Zelfs de rode loper waarop de elites zo graag paraderen, is een symbool voor de bloedstraat van hun slachtoffers!

Door de corona-hysterie is er nog maar weinig aandacht voor de omvolking van de westerse mens. Dat dit echter voornamelijk gebeurd door sharia adepten is geen toeval. Om de ‘nieuwe wereld’ te grondvesten is een nieuwe religie vereist. Een religie die mensen van boven en beneden met elkaar verbindt. De sharia! Waarom...? Wel onder de sharia is seks met minderjarigen, kinderen en zelfs baby’s legaal. Het is deze satanische belofte die talloze overheden, machthebbers en invloedrijke figuren overhaalden om aan de ‘grote transitie’ mee te werken. Ze hoefden vaak niet eens gechanteerd te worden, de belofte van ongebreidelde macht over kinderen was voldoende motivatie.

Ik beschreef dit al in het artikel; Waarom er zoveel moslimknuffelaars zijn….!

De sharia biedt ons dit alles aan en nog meer….totale heerschappij over kinderen en vrouwen en zelfs hun leven! Maar bovenal natuurlijk de onbegrensde vrijheid van seks met kinderen. Zoals al eerder gezegd, zelfs in Europa eerbiedigen we hun ‘cultuur van kinderverkrachting’, blijkens de vrijspraak die keer op keer door de rechters wordt uitgesproken.

Allah, die per slot van rekening God is, proclameert dat en zijn profeet doet het…. wie zijn wij dan om dat te veroordelen?
En dat alles in naam van tolerantie en afdwingen van ‘gelijkheid’ voor iedereen…

Massa’s laten zich meesleuren door de waanzin van de door China bewapende en Soros betaalde, militair getrainde BLM, de genderhysterie en allerlei andere ‘nieuwe’ inzichten. Niet wetend en begrijpend dat al die zaken hun fundament in de occulte, satanische geschiedenis hebben. Een groot deel van de wereld zit gevangen in een soort collectieve waanzin, waarbij de blanke mens het moet ontgelden. De blanke mens, die als overheerser wordt afgeschilderd en wereld dominerend, terwijl het blanke ras in feite maar 8-9% van de totale wereldbevolking beslaat. Juist het blanke ras is een minderheid, altijd al geweest! Desondanks is alle ontwikkeling, welvaart, wetenschap, medische kennis, kunst, muziek…etc.. door diezelfde blanken ontwikkeld. Er zijn zwarte, bruine, gele, rode en blanke mensen op de aardkloot, waarvan alleen de laatsten de wereld hebben opgebouwd. Een wereld die nu de vernieling in wordt geholpen door zieke geesten van allerlei kleur!

Steeds vaker ook zie je nu verdwaasde, zichzelf verloochenende blanken neerknielen en schoenen kussen terwijl ze tegelijkertijd worden geschoffeerd door de aanwezige zwarten die hen juist naar het leven staan. Zelfs de politie doet ook vaak mee, hoewel ze die opdracht vaak al op hun bureau kregen! Nog een bewijs dat de hele klucht door onze eigen overheden is opgezet.

 

7

 

Islam is vrede en Antifa is liefde…! We leven in een omgedraaide wereld… letterlijk. Een satanistische wereld met als symbool het omgekeerde kruis!

Er is dus een macht aan het werk die duidelijk, onmiskenbaar boven alle wereldleiders staat! De olifant die niemand schijnt te zien!

En mondiale macht, die in staat is in een volkomen verdeelde wereld alle neuzen dezelfde kant op te krijgen…….! En juist die macht is niet echt gek. Deze lieden hebben met alles wat ze doen een heel specifieke, goed doordachte bedoeling… We hebben het hier dus over de satanisten, de altijd verborgen occulte heersers van deze wereld.

Maar… ook zij zijn enkel de handlangers. Zij zelf zijn de Satan niet.  Zij doen het voorwerk. Zij legden in de afgelopen decennia de fundamenten nu stomen zij de massa klaar doormiddel van wereldwijde occulte rituele inwijdingen, ter voorbereiding op de tijd dat hun eigen god de Satan eindelijk in zijn schitterende rol als valse Messias arriveert. En zij, die zijn ‘teken’666 dragen, zullen hem aanbidden….

 

Psychologische oorlog, cognitieve dissonantie,conditionering en hersenspoeling

De krankzinnigheid van de verwarrende, elkaar tegensprekende nieuwe wetten lijken dom, willekeurig en onzinnig, maar niets is minder waar! Ze zijn dus vooral bedoeld om het volk volkomen daas en murw te maken, in verwarring te brengen en een psychologische toestand te veroorzaken waarin het apathisch en weerloos is overgeleverd aan de komende ontmenseling van de mensheid!

 Zoals eerder gezegd, dit is een oorlog tegen de mensheid; een psychologische oorlog met het eerste doel Cognitieve dissonantie te veroorzaken, om ons volledig te desoriënteren en gaar te stoven voor hun nieuwe wereld orde. Cognitieve dissonantie is een psychologische term voor de onaangename spanning die ontstaat bij het kennisnemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening, of bij gedrag dat strijdig is met de eigen overtuiging, waarden en normen, zodat we zonder enig verzet àlle nieuwe wetten en regels accepteren die de ‘reddende’ overheden ons nog gaan voorschrijven. Nog eens; Dit maakt dat mens niet in staat is om een ​​solide mentale basis te vinden om iets logisch te begrijpen. Deze desoriëntatie is de sleutel in het transformatieritueel.

Als je een computer tegenstrijdige opdrachten geeft crasht ie... Da's met mensen niet anders!

Natuurlijk moet de mensheid massaal in verwarring worden gebracht. Dan ziet ze de werkelijkheid niet meer en raakt in staat van uiterste vertwijfeling en verliest elk zelfvertrouwen. Het vertrouwen op eigen logica, rede en verstand. Het wordt een emotioneel beschadigd wrak.

Leven en dood van dieren en mensen is een normale levenscyclus. Als die er niet was zouden onze stranden in plaats van met zand en schelpen, overspoeld zijn met miljoenen, nee miljarden schildpadden. Het is natuur zelf die alles en de soorten in stand en balans houdt. Alleen daar waar mensen (overheden) zich er mee bemoeien gaat het mis.

Door het vorderen van de wetenschap en medische kennis werd het mogelijk onze levens te verlengen. Da’s mooi, maar schept natuurlijk wel meteen weer een probleem. Want waar is de grens, en wie bepaald die? De natuur, of de politiek?

Medici zijn van mening dat het leven tot het uiterste moet worden gerekt, sommigen uit ethische overwegingen, anderen om financiële redenen. Politieke partijen zoals die partij des doods D66(6) maken er geen enkel geheim van dat zij van mening zijn dat mensen niet te oud moeten worden en geen dure medicatie of ingrepen meer zouden moeten krijgen op latere leeftijd. En overheden nemen mondiaal maatregelen tegen de overbevolking op onze planeet.

Maar waar is de mening en het belang van de betrokkenen bij dit alles, de mens zelf?
Heel veel oudere mensen zitten niet eens te wachten op verlenging. Hun vaak broze of kwakkelende gezondheid accepteren zij als deel van het leven en zij willen hun laatste dagen weken of jaren niet doorbrengen in ziekenhuizen, of welke mensonterende ‘verzorgingshuizen’ dan ook. De meesten willen op een menswaardige wijze afscheid nemen en op de juiste tijd terug naar hun schepper. Zij zijn niet eens gebaat bij de mening van sociale omgeving, noch bij de inmenging van politiek.

Het wachten is op hun zalvende smoelen die ons binnenkort bevlogen vertellen over het respect wat zij hebben voor de ‘ouden’ van de Native tribes, die zich om hun stam niet meer tot last te  zijn vrijwillig terugtrokken in de eenzaamheid van het woud en de prairies om daar in rust en overgave aan de natuur en de wilde dieren op hun eind te wachten.

Niets is echter nieuw. Agenda 21 is getransformeerd naar Agenda 2030 .

 

8

 

Maar wat er nu gebeurd is te krankzinnig voor woorden…Dit slaat werkelijk alles!
Overheden doen alsof ze ons willen behoeden voor de dood… door het verbieden te leven…!


En elke maatregel die zij daartoe nemen, is er een van ondermijning van de algemene gezondheid en het mentale welzijn van de volkeren. Allemaal om de kwetsbare oudjes te beschermen…?! In hun ongebreidelde arrogantie met controle over de MSM zijn ze gewend om onze realiteit te creëren: oorlogen, atoombommen, moorden, klimaatverandering, valse vlagterreur, en pandemieën. Hun leugens en verraad zijn dermate reëel en effectief, dat zij er zelf onvoorwaardelijk in geloven om letterlijk elk aspect van het leven kunnen resetten! In feite hebben zij zichzelf gehersenspoeld!

En we laten dit alles gebeuren omdat we al meer dan honderd jaar gehersenspoeld en geconditioneerd zijn. We zijn verworden tot volkomen idiote schepsels, die door niemand en zeker de overheden niet, als volwaardig worden beschouwd.  Zij zien ons als niet meer dan een veestapel. Als die massa in opstand komt en er is geen ruimte of mogelijkheid iedereen op te sluiten, noemt de overheid dat ’burgerlijke ongehoorzaamheid’!!!!
Wat! Zijn we godverdomme ongehoorzame kinderen, onvolwassenen? Idioten?

We zijn dermate gehersenspoeld dat we in ons gedrag volkomen zijn gedomesticeerd! Anders zijn we ‘ongehoorzaam’ en ‘stout’! Kennelijk zijn we dus niet volwaardig mens! Ons is decennialang ingeprent dat geweld nóóit iets oplost…  Waarom hebben overheden dan het monopolie op geweld? Waarom is geweld áltijd en in elke situatie die hen niet bevalt ineens wel de oplossing?

Toen de Noormannen Europa veroverden, hadden de slachtoffers misschien het beschaafde debat met ze aan moeten gaan? Hadden ze die wilden dan overtuigd van de onrechtmatigheid van hun invasies?
Toen de Duitsers ons land binnenvielen, hadden we toen dan als beschaafd volk in debat en discussie moeten treden en deze lieden met logica en rede moeten overtuigen van hun ongelijk. Zouden ze daarna dan met een rood hoofd en een verpletterend gevoel van schaamte het hazenpad hebben gekozen en terug naar huis zijn gegaan?

Rede en logica werken alleen tussen mensen die beiden deze kwaliteiten bezitten. Dus is in een oogopslag duidelijk met wie níét in discussie gegaan kan worden. Alles wat links is en al zeker niet als het deel uit maakt van ‘n overheid! Zij zijn de schaamte en zelfs de arrogantie voorbij, gezien zij zichzelf tot de nieuwe goden hebben benoemd, die heersen over leven en dood van miljarden mensen. In hun overtuiging dat zij de echte rechtmatige heersers zijn van deze wereld komen ze steeds meer en meer uit de anonimiteit en spelonken door hun satanische kerken en altaren te openbaren. Zij stellen zich boven de natuur of God en in hun zieke overtuigingen menen ze zelfs werkelijk de natuur en de mens te kunnen verbeteren.

Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zòrgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scéne gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: Bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”  !!!
Dit soort lieden beschouwen zich dus als onze goden, heersers over onze levens en onze dood! Het zijn zieke psychopaten, sociopaten, krankzinnigen, satanisten en zware criminelen...!

Al deze lieden hebben ook één ding gemeen... macht…ze zijn allemaal uit op macht. Macht over anderen, ongebreidelde macht over de kuddes.

En die verkrijg je niet door rede, logica, medeleven, empathie, ethiek en eerlijkheid! Er is sinds de middeleeuwen niks veranderd, behalve het masker waarachter hun dictatuur en fascisme zich verbergt. De feodale machten eisen nog steeds hun belastingen, waarbij het systeem zelfs zo diep geïnfiltreerd is in de maatschappij, dat niemand er nog bij stilstaat. En als het niet ‘vrijwillig’ wordt afgestaan, wel, daar hebben zij dan weer hun door hen zelf vastgelegde wettelijke geweldsmonopolie voor.

En om de chaos en angst compleet te maken beschikken ze over ontelbare vazallen. Hier bijvoorbeeld is een lijst van Lijst van 269 bedrijven die de Antifa, Black Lives Matter ondersteunen…!
Denk niet dat ik termen als; psychopaat etc. gebruik uit onwetendheid of frustratie. Er zijn inmiddels heel wat psychiaters over de hele wereld die open brieven hebben gepubliceerd over de klinische gestoordheid van politici die eigenlijk alleen als psychopathie kan worden benoemd.

De Oostenrijkse socioloog Dr. Ley verkondigde: ‘Angela Merkel is een zware crimineel’ 
Feitelijk zijn de meeste van dat soort etiketten van toepassing op alle deugmensen (Deugmensen horen niet thuis in de politiek, maar in gesloten psychiatrische instellingen) en gutmenshen,  verder het hele linkse gebroed op onze aardkloot. Top psychiater: links denkenden hebben psychologische stoornis.

 

9

Kunnen we überhaupt wat doen?

JA!
De vrijheid veroveren!

Niet dat we die vrijheid ooit hadden, maar juist daarom is het tijd om die te verkrijgen…
Er is niet eens opstand van ons volk nodig… we zijn geen kleine kinderen die vragen aan papa overheid of we mogen protesteren, of we het ergens niet mee eens mogen zijn, of we een debat kunnen krijgen en of we mogen leven als normale mensen… er bestaan ook geen rechters die ons het hebben van een mening of protest kunnen verbieden. Daarom is het ook volkomen absurd om wie dan ook te vragen of je ergens tegen mag zijn. Het hebben van een mening of kritiek is een van nature menselijke uiting van wat in ons leeft! Het gaat zelfs niet om ‘recht’, het gaat om wat en wie we zijn! Welke idioot zal een leeuw het recht ontzeggen een prooi te vangen? Of zou dat beest als ie kon praten eerst naar een rechter of Rutte gaan en diens oordeel vragen?

Het is heel vreemd, maar van alle levende wezens op aarde, zijn het alleen mensen die zich kennelijk voor hun bestaan dienen te verantwoorden.! Ons bestaansrecht ontlenen we echter gewoonweg aan het feit dàt we bestáán! Daar is geen wet voor nodig om dat te bevestigen en er kunnen geen wetten zijn die dat ontkennen.

Wij mensen dienen ons gewoon weer te gedragen als voorheen. We spelen, we sporten we werken en we komen als echte sociale wezens bij elkaar op bezoek en delen ruimtes. We laten ons niet als varkens ophokken en al zeker niet muilkorven. De eventuele afstand tot elkaar wordt niet bepaald door angsten, maar door sociale conventie en intuïtie. Nóóit door wetten die een krankzinnige overheid in haar ongebreidelde machtswaanzin heeft verzonnen!
Elke wet die ons het menszijn verbied, is er een die ons ontmenselijkt!

En onthoud dit, we zullen van geen enkele overheid ooit vrijheid en macht krijgen… stem nooit meer, want daarmee kiezen we onze eigen slavendrijver.

In tijden van demissionaire kabinetten, soms maanden en soms zelfs jarenlang, draaide de maatschappij zonder enig probleem door en was iedereen gewoon verantwoordelijk voor het eigen bestaan en ieder deed gewoon zijn werk. De economie bloeide zelfs op!

En in tijden waarin dokters staken, zijn er zelfs bewezen veel minder doden!
Daar waar de mensen gewoon weer massaal als mensen leven, kan geen enkele overheid dat tegenhouden of veranderen, ondanks haar geweldsmonopolie en ondanks haar ‘wetten’ en strijdkrachten.
Natuurlijk lokken ze acties, protesten, opstanden en rellen uit. Desnoods zijn ze zelfs gebaat bij revolutie en burgeroorlogen. Het maakt ze niet uit, want zij hebben de wapens, het geld en de macht. Feitelijk kont ze dat heel goed uit, want dan kunnen zij hun ‘Noodtoestand’, de ‘Staat van Beleg’ afkondigen en derhalve boven hun eigen (grond)wetten gaan staan!

Maar tegen mensen die zich als mensen gedragen, hebben zij geen wapens en zeker niet genoeg mankrachten. En dat kan heel simpel zonder geweld, zonder protestacties, gewoonweg door weer te leven!

Die rituelen werken echt… voor hen die erin geloven. Daarom is tijd om te stoppen met de satanistische rituelen die ons worden opgedrongen. Precies zoals we in het verleden hebben afgerekend met bijgeloof, voodoo, heksenverbrandingen etc.… gewoonweg door er geen geloof meer aan te schenken. Hou dus ook op met te geloven dat overheden zich bezighouden met het welzijn van hun volk. Als dit zo doorgaat hebben we binnen afzienbare tijd de brandstapels en guillotines weer terug. De boekverbrandingen en Beeldenstormen zijn alweer realiteit!

In de afgelopen maanden zijn er miljoenen mensen ziek geworden en gedood door het onthouden van de nodige medische zorg. Ontelbare mensen verliezen hun koop en huurhuizen Miljoenen bedrijven zijn naar de klote en miljoenen mensen werkeloos geworden, (in NL hier 74.000 in een maand tijd) de voedselvoorziening gehalveerd en de hele economie naar de godverdomme. De komende jaren zullen staan in het teken van totale destructie van de economie, de maatschappij, ons sociale leven alles wat we ooit hebben opgebouwd en nog erger, de waarde van ons zelf als mens, naast de enorme ongekende traumatische, langdurige psychologische effecten op volwassenen en kinderen en de hele samenleving.

Besef goed dat de enigen die de afgelopen tijd meer dan $550.000.000 op hun saldo bijschreven juist degenen zijn die al deze ellende hebben veroorzaakt…op basis van een niet bestaande corona-virus-pandemie!!! En vergis je niet, ze hebben niet eens het plan om onze beschaving terug te werpen naar de middeleeuwen, zoals sommigen suggereren, nee, ze zijn uit op totale vernietiging! Zodat zij op de ruïnes en puinhopen hun nu nog verborgen eigen nieuwe wereld kunnen bouwen en grondvesten… oprijzend uit de as als de feniks!

De krachten die ons aanvallen zijn enorm. En zij krijgen steeds meer hulp van talloze nuttige idioten.  Het lijkt daarom alsof wij niet sterk genoeg zijn deze aanslag op onze existentie te weerstaan en te neutraliseren. Dat is echter schijn. Dat is wat ze ons absoluut willen laten geloven. Daarom jagen ze ons die enorme, verlammende angst aan, zodat we vergeten wie we werkelijk zijn en door wie we geleid worden. Natuurlijk is het een geniale zet, de mens is zo bang gemaakt voor de dood, dat ie niet meer durft te leven! Angst is echter de meest overbodige en levensgeluk vernietigend kwaal die bestaat.

10

Waar blijft de woede?!

De gerechtvaardigde woede op de volslagen krankzinnige leiders van ons land en de rest van de wereld?!
Niet de woede die zich uit door onbeheersbaar geweld, integendeel, voel de woede die opwelt uit de rechtvaardige geest, de ziel, het diepe ethische bewustzijn wat ons echte mensen eigen is.

De woede die opwelt bij het besef dat overheden, door ons gekozen en betaald om het volk te dienen, haar plicht verzaakt en in plaats van dienstbaarheid, dictatuur en fascisme bedrijft, en daarnaast zelfs het eigen volk en land verraad!

De woede om de pure verspilling van onze zuur verdiende centen aan talloze krankzinnige economie vernietigende projecten, zoals de groene gekte, o.a. de klimaat hysterie en ongebreidelde volksinvasies uit andere werelddelen en zwarte landen.

De woede om de oneindige lange lijst van leugens en bangmakerij en volksverraad. Het was ook niet voor niets dat het WHO verbood om autopsie te doen op de doden! 'Niemand is gestorven aan het coronavirus, nergens!'

Waar is verdomme die nationale en mondiale volkswoede?!

De ontembare woede die we horen te voelen als ons zelfs het simpele menszijn wordt ontzegd!
Meer dan 3 miljard mensen gedroegen zich als achterlijke schapen, alleen maar omdat allerlei psychopaten met hersenrot door Adrenochroom vanaf hun kansels dood en verderf verkondigden en lieten zich als dolle honden muilkorven en als slaafs, mak vee ophokken… We mogen naar de hoeren, maar niet ons moeder, kinderen, vrienden en vriendinnen knuffelen…… alleen uit het krankzinnige, verziekte brein van overheden ontspruit dit soort waanzin.
Maar wie is er nu gekker? Zij die dit verkondigen, of zij die dit volkomen accepteren en braaf gehoorzamen? Als Diogenes in onze tijd zou leven zou hij op klaarlichte dag weer de markt opgaan met een brandende lantaarn verdwaasd rond kijkend mensen zoeken!

Natuurlijk zijn de tegenkrachten enorm, het zijn echter niet de Spelers, maar de stukken op het bord, zij zijn even als wij van vlees en bloed.

12


De Satan niet! Maar hij is het ook niet waar wij als mens tegen hoeven strijden, dat doen onze Goden. De Spelers aan de andere kant. De Goden van de mens met een levende ziel. Satanisten hebben geen ziel, die hebben ze al verkocht aan hun meester.

Het is feitelijk simpel. Als je gelooft in de Satan, zul je ook het bestaan van God moeten erkennen, gewoonweg omdat werkelijk alles in het universum bestaat uit de eigen tegendelen. Alles wat bestaat is nu eenmaal gedualiseerd. Zelfs onze eigen hersenen. Van het kleinste tot het grootste.

Onken je de realiteit van God en Satan, wel, dan moet het geen punt zijn om als bezielde mensen de krachten te bundelen tegen die zielloze hordes. Zoals gezegd, niet door strijd, maar volkomen geweldloos, gewoonweg door massaal weer een echt levend mens te zijn.

Satan is een van de spelers áán het bord. Kennelijk speelt hij met de zwarte stukken, wie zou dan de opponent zijn…? Onze taak op het bord, is kleur te kiezen....! Kies je voor wit of voor zwart...wat wil je zijn..?!

Slaaf aan de kant van de satanisten of een werkend en strijdend mens in het licht...?

Laat het duidelijk zijn dat we als individu niet ver komen, maar als het mogelijk is om duizenden bij elkaar te krijgen voor protesten, moet het toch mogelijk zijn massaal weer gewoon mens te zijn..?!

Laat je kinderen weer spelen met anderen. Ga weer met duizenden naar het stadion. Ga met zijn allen naar de bios en het theater. Ga de stad in en bezet zoals voorheen weer alle terrassen. Ga weer allemaal naar school en de universiteiten. Ga verdomme weer naar je werk!

Als overheden in hun krankzinnige hoogmoed werkelijk zo ver gaan dat ze duizenden mensen, die gewoon zichzelf zijn door vrij buiten te wandelen, gevangenzetten of massaal neer schieten…och, wie zou er in zo’n dode wereld nog willen leven….?

Het leven is nu eenmaal gevaarlijk, je gaat eraan dood. Maar elk mens van wie de ziel nog niet gestorven is, wordt geleid door een spirituele innerlijke kracht, wijsheid en intuïtie. In feite zijn we in de kern grote onsterfelijke, geestelijke spirituele wezens die hier zijn om te ervaren wat het is om Mens te zijn. Een fantastisch avontuur, met alles er op en eraan. Als we straks Thuis komen hebben we heel bijzondere dingen te vertellen.

Angst en onderwerping is een teken van zwakte en bewijs van wantrouwen tegenover onze eigen Schepper! Als je iets op je lever hebt, moet je je hart luchten, anders krijg je last van je gal...  :)


Wees dus geen schaap en zeker geen gemerkt varken…
Sta op… wees Mens en gedraag je als Mens…!

11

*     *     *

Rudolf Steiner waarschuwde ons al een eeuw geleden:
"De ziel wordt geëlimineerd door een medicijn. Vanuit een 'redelijk perspectief' zal een vaccin worden ontwikkeld dat het organisme vanaf de vroege adolescentie beïnvloedt, bij voorkeur op het moment van geboorte, zodat dit menselijk lichaam niet tot de gedachte komt dat (dat) er een ziel en een geest is. - De twee wereldbeelden zullen op zo'n gewelddadige manier tegenover elkaar staan. Een wereldbeeld moet nadenken over hoe concepten en concepten kunnen worden ontwikkeld die mensen in staat stellen om te gaan met de echte realiteit van de ziel en de geest. De andere, de opvolger van de materialisten van vandaag, zal op zoek gaan naar het vaccin om het lichaam "gezond" te maken, zodat dit lichaam niet spreekt over zulke domme dingen als ziel en geest over zijn constitutionele omstandigheden, maar "gezonde" wegen van de krachten die in machines en in de chemie leven die de planeten en zonnen vormen binnen de planetaire nevel. Dit wordt bereikt door somatische processen. Het zal aan de materialistische artsen worden overgelaten om de ziel uit de mensheid te verwijderen. '
(Steiner, Rudolf, 1917: Lezingen in Dornach van 29 september tot 28 oktober 1917, volledige editie volume 177, pp. 97 f.)

*     *     *

Ik ben corona-crimineel. Ik heb namelijk vragen…!

Waarom overheden hun eigen burgers vermoorden

Waarom er zoveel moslimknuffelaars zijn….!

 

Video: World Upside Down
Was dit een stille hint van Homeland Security voor wat ons te wachten stond?

Video: Shockerende bekentenissen van wereldgezondheidsambtenaren over de veiligheid van vaccins
Video:  Adrenochroom: menselijk bloed als bedwelmend en verjongend middel
Video: The Great Reset Plan Revealed
Video: The Screw is Tightening
Video:  Adrenochrome - The Darkest Drug of Them All!
Video: Ritueel Kindermisbruik  -  Uitzending Duitse ARD.                                              
Video: Human Cloning, Robots en het occulte
Video: De kenmerken van een inwijdingsritueel
Video: The Freemason Ritual and Meaning of 'Taking a Knee'

Video:  Red Shoes

Video:Top ex-bankier vertelt alles: satan is echt, je lichaam is voertuig ziel, mensheid is slaaf
Video: Dr. Michael Ley sagt: MERKEL ist eine SCHWERST-VERBRECHERIN !!!
De menselijke toekomst heeft niets menselijks meer
Waarom de Regering NU moet Opstappen!

'Vrijwillige' groep aangesloten bij One-percent World Economic Forum die campagne voert voor het verplicht dragen van mondiale maskers namens hun meesters

De filantropische moordpartijen van Bill Gates in 5 “projecten”

Voor hen die mijn dagelijkse postings willen volgen op Facebook, of de artikelen op mijn website Diamental.

z

 

 

dia
Copyright en webdesign: diamental.nl