Diamental
 
 
Welkom op Linsky's Place
 
MDI VERBIEDT VOORTAAN GEDACHTEN!!!

bleu

mdi

 

MDI VERBIEDT VOORTAAN GEDACHTEN!!!

Linsky

 

= Nog even een argument ter ondersteuning van de gedachte dat moslim van nature een andere levensvorm is dan de mens". =

Bovenstaande woorden, de eerste zin van een groter comment, zijn volgens het MDI verboden en dienden verwijderd te worden van het blog!

De arrogantie en intimidatiemethoden van die duistere club MDI (Meldpunt Discriminatie Internet) begint zo langzamerhand behoorlijk de spuigaten uit te lopen.

Naast de voortdurende bekende bedreigingen van iedereen die zijn of haar ongenoegen uit tegen de voortdurende massale islamisering van ons Westen, wordt ook angst aangejaagd en wordt men zelfs voor de rechter gesleurd. Bovendien heeft die kliek nu een nieuw intimidatiewapen in de strijd geworpen;  men mag het zelfs ook niet meer denken!

Ik heb niet de pretentie wetten te interpreteren noch de wens een strijd tegen dit soort volksvijandige pro-moslimorganisaties aan te gaan of de illusie te koesteren dat mijn gedachten een toegevoegde waarde hebben in het openbare islamdebat. Maar gekker moet het toch niet worden!

hj

 

Wat is er gaande?

Onlangs kreeg een webmaster, op wiens blog ik nogal eens commentarieer, een e-mail van het MDI met de opdracht onmiddellijk een comment van me te verwijderen van zijn blog.

 

Hier volgt de letterlijke tekst van de e-mail:

 

= Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) neemt meldingen over discriminerende uitingen op het Nederlandse deel van internet in behandeling. Het MDI beoordeelt uitingen op strafbaarheid aan de hand van de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht ( http://www.meldpunt.nl/wetsartikelen). Indien het MDI een uiting strafbaar acht, wordt meestal een verzoek tot verwijdering naar de eigenaar van een site verstuurd.

Onlangs heeft het MDI een melding ontvangen aangaande uw website. Hieronder treft u de exacte locatie evenals de exacte uiting.

---------------------
Linsky zegt: 22 augustus 2012 om 22:16;
Nog even een argument ter ondersteuning van de gedachte dat moslim van nature een andere levensvorm is dan de mens.

---------------------
Bovenstaande uitingen acht het MDI in strijd met de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht. Ze zijn beledigend voor moslims. Hierbij dan ook het verzoek de uitingen van uw website te verwijderen.

Einde quote; e-mail

 

mmn

 

De volledige tekst van het comment luidde echter:

Linsky zegt:
22 augustus 2012 om 22:16
Nog even een argument ter ondersteuning van de gedachte dat moslim van nature een andere levensvorm is dan de mens.

Afgezien van het feit dat het bestaan van een ziel nooit wetenschappelijk is aangetoond, – hoewel men door bepaalde experimenten meent te mogen veronderstellen dat zij 24 gram zou wegen, – mag men er gevoeglijk van uitgaan dat het lichaam tijdens het leven door een onzichtbaar, spirituele energie wordt gevoed, waarbij het redelijk is deze aan te duiden met de term ziel!

Een zeer opportunistische aanname is dus om er van uit te gaan dat zij (praktiserende moslims) een ziel zouden bezitten, omdat de ziel gekenmerkt wordt in haar intrinsieke Wezen door de ONBLUSBARE WIL TOT LEVEN EN DYNAMISCHE EXPRESSIE! Iets wat ten ene male ontbreekt in de existentie en levensvisie van moslims.

Einde comment.

 

Duidelijk! Ik mag niet denken, dat moslims wat anders zouden kunnen zijn dan mensen.

Wat is er echter mis, strafbaar of verwijtbaar aan een gedachte?

 

Quote; = Nog even een argument ter ondersteuning van de gedachte dat moslim van nature een andere levensvorm is dan de mens". = ???

Er staat niks anders dan dat ik een argument ga leveren voor een gedachte!

Laten we eens even analyseren:

"Nog even een argument ter ondersteuning van de gedachte………."

Met de beste wil ter wereld en door de grootste, slimste advocaten is hier niets strafbaars of verwijtbaars in te vinden!

mj

 

Daarbij is het volkomen irrelevant wat die gedacht eigenlijk inhoudt, en wel om verschillende redenen: Feitelijk, omdat een gedachte nooit bewezen kan worden. Het is een mentale gebeurtenis, die zelfs wanneer deze wordt uitgesproken of op schrift gesteld nog de verwoording blijft van; ‘Ik denk…..

Een voorbeeld is als men naar de politie gaat en een moord bekent. Da’s heel duidelijk, makkelijk en fijn voor de heren. Zij zullen echter zelf de bewijzen moeten leveren of de zelfbeschuldiging wel feitelijk op waarheid berust.

Evenzogoed als ik in woorden mag uit drukken; ‘Ik denk dat hij een moordenaar is.’
Het zou anders zijn indien ik zeg of beweer dat hij een moordenaar is!

 

"………….dat moslim van nature een andere levensvorm is dan de mens."

 

Het staat vrij om gedachten te hebben, zelfs als die gedachte een gerede twijfel behelst aan het mens-zijn van moslims.

De waarde die ik overigens persoonlijk inhoudelijk in mijn gedachte had, is verwoord in de rest van het commentaar, wat door de heren van het MDI niet is aangemerkt als zijnde ‘beledigend voor moslims!' Namelijk het ‘argument ter ondersteuning’:

Wat dus inhoudelijk beschreven is in de volgende alinea’s:

 • Afgezien van het feit dat het bestaan van een ziel nooit wetenschappelijk is aangetoond, – hoewel men door bepaalde experimenten meent te mogen veronderstellen dat zij 24 gram zou wegen, – mag men er gevoeglijk van uitgaan dat het lichaam tijdens het leven door een onzichtbare, spirituele energie wordt gevoed, waarbij het redelijk is deze aan te duiden met de term ziel!
 • Een zeer opportunistische aanname is dus om er van uit te gaan dat zij (praktiserende moslims) een ziel zouden bezitten, omdat de ziel gekenmerkt wordt in haar intrinsieke Wezen door de ONBLUSBARE WIL TOT LEVEN EN DYNAMISCHE EXPRESSIE! Iets wat ten ene male ontbreekt in de existentie en levensvisie van moslims.

Kennelijk mag dit geschreven worden zonder risico op vervolging, waarbij het evenwel expliciet verboden is een 'gedachte’ te hebben.

Een heel vreemde opvatting en definiëring van gedachte en uiting, omdat de gedachte per definitie impliciet, inherent is aan de uiting! De gedachte ligt aan de basis en is de oorsprong van elke uiting, in welke vorm dan ook!

Hier doet zich echter een geval voor, waarin de uiting niet strafbaar wordt geacht, echter wel de oorzakelijke gedachte die er toe leidde deze onder woorden te brengen!?

Wel, na het volk monddood te willen maken, is men bij het MDI blijkbaar bezig ons ook hersendood te maken…

 

ol

 

MDI censureert onze gedachten!

 

Deze genoemde twijfel echter aan het mens-zijn van moslims is zelfs beargumenteerd en onderbouwd in een groot aantal artikelen,  bekend bij de meeste reaguurders, waardoor dit comment rechtstreeks werd geïnspireerd en ontleend. Waarbij er geregeld naar is verwezen om duidelijkheid te verschaffen ten aanzien van de aangevoerde argumentatie en onderbouwing.

De gedachte en veronderstelling dat moslim van nature een andere levensvorm is dan de mens, kan door anderen betwijfeld worden of verworpen, maar er is geen wet die mij verbiedt om die gedachte te koesteren! Evenzogoed als dat ik overtuigd ben van heel wat meer buitenaards en niet-menselijk leven in onvoorstelbaar vele vormen, soorten en diversiteiten.

Nog afgezien wat daar verkeerd aan zou zijn. Waarom is er wat mis met de gedachte dat een bepaalde soort op mensen zou kunnen lijken, maar in werkelijkheid een geheel andere levensvorm zou kunnen zijn? Ook die gerede mogelijkheid is besproken in mijn artikel;
Overpeinzingen van een Brabantse boerenlul

 • Quote: Hierbij zij opgemerkt dat in dit moderne tijdperk, waarin zelfs door de ‘wetenschap’ steeds meer rekening wordt gehouden met het bestaan en contact met ‘buitenaards leven’, het een volkomen gerechtvaardigd idee kan zijn dat islamieten per definitie niet behoren tot het menselijk ras!

Evenals dat tot verwoording komt in; " ’t Is simpel! "
Da’s namelijk helemaal niet zo onwaarschijnlijk als je in eerste instantie zou denken.

 • Quote: De kosmos is namelijk onmetelijk groot, met ontelbaar veel bewoonbaar geachte planeten. Daar komt bij dat er in de tegenwoordige kosmologie ernstig rekening wordt gehouden met het feit dat er zelfs meerdere heelals zouden zijn, een zogenaamd Multiversum.
 • De Dropa’s bijvoorbeeld hebben hun legende, die verhaalt over een heel klein, mager en geelhuidig volk dat vanuit de wolken op de aarde neerdaalde en door iedereen opgejaagd werd vanwege hun lelijkheid. Zij stortten neer met een ruimtevaartuig en zaten voorgoed vast op deze aarde. Waarbij het een en ander ook nog wordt gesteund door de vondst van de ‘Schijven van Baian-Kara-Ula’.
 • De Dogon hadden een onmogelijke kennis van twee kleinere sterren die nauw gerelateerd waren aan Sirius, te weten Sirius B en Sirius C. Een wijsheid, die zij zelf beweerden te hebben gekregen van een Wezen uit de ruimte, Oannes. In 1976 schreef Robert Temple er een boek over: ‘Het Sirius mysterie’. Overigens waren de Dogon ook al op de vlucht voor de islamitische slavenjagers.
 • Het is dus beslist niet onmogelijk dat ook de oorspronkelijke moslims, althans de overtuigde koranaanhangers gezien hun mensvreemde opvattingen, van buitenaardse afkomst zijn. Dat vormt natuurlijk geen verontschuldiging, maar een mogelijke verklaring voor hun wereldvreemde opvattingen en levensvijandige gedrag. Voor de hedendaagse situatie maakt het verder ook helemaal niks uit.

Bovendien is de aanduiding een andere levensvorm’ op geen enkel wijze beledigend, discriminerend of haatoproepend, omdat zij niet meer aangeeft dan een andere vorm van existentie! Die bovendien evenzogoed kan worden opgevat als een hoger staande levensvorm dan die van het mens-zijn. Het blijft hoe dan ook een volkomen subjectief  waardeoordeel, afhankelijk van de perceptie van degene die er een waardeoordeel aan ophangt.

 

yh

 

Wat is beledigen?

Het is feitelijk zoals met beledigen. Wat is dat? Hoe kun je iemand beledigen? Dat is niet mogelijk! Men kan zich beledigd voelen of beledigd achten. Maar dat is een tamelijk subjectieve emotie die voor iedereen waarschijnlijk anders zal zijn.

Zoals gezegd, de waarde die ik overigens persoonlijk in mijn gedachte had, is verwoord in de rest van het commentaar, dat door de heren van het MDI, niet is aangemerkt als zijnde ‘beledigend voor moslims!' Terwijl ik me daar nu net van zou kunnen voorstellen dat een en ander mogelijkerwijs discutabel zou kunnen zijn.

 • "Een belediging is een krenkende uiting die iemands eer en goede naam kan aantasten."

  "Het ervaren van een uiting als belediging is zeer subjectief: de ‘ontvanger’ van de belediging moet dit als zodanig ervaren. Dat wil zeggen; een persoon moet zich gekrenkt voelen. Hierdoor is opzet aan de kant van de belediger niet vereist: men kan iemand onbedoeld beledigen. Men spreekt dan ook wel van een blunder of een faux pas. Anderzijds is het ook mogelijk dat de uiting bedoeld is om te beledigen, maar de persoon aan wie deze is gericht zich in het geheel niet beledigd voelt………………."

Klaarblijkelijk is het dus verboden gedachten te hebben als die inhoudelijk een twijfel inhouden of moslims wel menselijk zijn!

Bovendien echter is de gewraakte tekst onmogelijk los te zien van de context en de omstandigheden waaronder deze geplaatst is!
Het gaat wel degelijk over een idee/gedachte, die twijfel oproept aan hun mens-zijn door de on-menselijke gedragingen van bedoelde onderhavige moslims. Op het blog duidelijk beschreven als zij die zich onderscheiden door; extremistische, terroristische en mensonterende activiteiten.

In NEGEREN, DISTANTIËREN en DOODZWIJGEN!’ heb ik duidelijk een onderscheid gemaakt tussen wat zich ‘gematigde’ moslims noemt en zij die extremisme, terrorisme  en fanatisme aanhangen en practiseren.

 • Quote: Moslims, die per definitie niet achter het krankzinnige en zieke gedachtegoed van hun Allah, koran en sharia, dan wel de terroristische acties van hun soortgenoten staan, kunnen dus alleen maar hun standpunt duidelijk maken door er zich in het OPENBAAR van te DISTANTIËREN

Tot slot wil ik graag nog even refereren aan de ernst van de hele zaak. Bij het schrijven van 'Maatschappij- en islamkritiek'… probeerde ik mij werkelijk in te leven in wat de betreffende personen aan den lijve moesten ondervinden. Hoe hun hele vertrouwen in een veilige maatschappij, die hun burgerrechten bij wet garandeert, desondanks volledig is weggevaagd. Het recht en het vertrouwen daarin om ongestraft en in vrijheid een mening te kunnen uiten is door onze eigen overheden met voeten getreden en heeft de burger die zich niet monddood laat maken tot staatsvijand verklaart!

Natuurlijk is de ernst van mijn ‘delict’ relatief gezien niet groot. Toch is deze hetze van het MDI een duister teken aan de wand voor iedereen die schrijft en in het openbaar zijn of haar mening ten aanzien van de totale islamisering uitdraagt.

rt


Laat ik besluiten met de zaak van een dappere vrouw die feitelijk niets anders deed dan een citaat uit de koran voorlezen.

 • Quote: Naast het ‘vrije woord’ en ‘intentie’ is ook de vrije, eigen gedachte tegenwoordig strafbaar.

Elisabeth Sabaditsch-Wolff werd veroordeeld omdat citeren uit de koran door haar, door justitie als “kleinering van religieuze leren” wordt beschouwd! Kennelijk achtte men bewezen dat zij er andere gedachten bij had dan de moslims die dezelfde koran citeren. Ergo, de rechter interpreteert dus zelfs ’s mens gedachten!

Zelfs het ontbreken van een bepaalde ‘juiste’ gedachte levert boetes op, getuige de jodelende Oostenrijker, die niet bedacht dat jodelen in eigen land  zwaar beledigend is voor moslims!

Uit; Maatschappij- en islamkritiek, of vragen stellen, worden voortaan als misdaden beschouwd!’

U ziet dat mijn artikelen kennelijk niet erg ver bezijden de realiteit zaten.
Onwelkome gedachten zijn voorts verboden!

nm

 

Evenals het in meditatieve toestand verkeren kennelijk als beledigende attitude wordt opgevat, zoals bleek uit het intimiderende gedrag van drie geüniformeerden, een ‘lichtgetinte’ en zijn twee dhimmi-vazallen. Zie daarvoor mijn 'trein-avontuur'!

Kennelijk wordt ‘politieke correctheid’ niet alleen van politici verwacht, maar tevens van een boerenlul en gewone burger. Vreemd, want het is een terminologie die men zoals het woord al zegt uitsluitend in de politiek toepast. Evenals dat een burger gewoonlijk geen medische termen gebruikt of er een gewoonte van maakt in de vocabulaire van de advocatuur te vervallen. Ik zelf ben gewoon een Brabantse boerenlul, moet ik nu de rest van mijn leven zwijgen, omdat ik niet in staat ben ‘politiek correct’ te schrijven of te spreken?

Waarom wordt die zogenaamde ‘politieke correctheid’ dan van gewone burgers verwacht, nee zelfs met verwrongen kunstgrepen en uit de lucht gegrepen argumentatie afgedwongen?

Waarom wordt de weerstand van het volk tegen hun ondergang door islamisering zo enorm door de overheden hard aangepakt? Is dat nu werkelijk omdat men zo ontzettend graag een multiculturele samenleving heeft en zo enorm begaan is met die ‘vredelievenden’?

Het mag evident zijn dat het om meer gaat dan verregaande arrogantie en volksterreur. Voor eenieder die helder van geest is, ontplooit zich een duidelijk patroon van stelselmatige ondermijning van elke zelfstandigheid in denken, voelen en zelfs leven. Uiteindelijk zal dit alles onvermijdelijk leiden tot een Totale Controle, waarbij de nachtmerrie van Orwell zal verbleken tot een boze droom. De rising en manifestatie van de Nieuwe Wereld Orde is een voldongen feit!

Wel, ik heb zo mijn eigen ideeën over al deze onverkwikkelijke zaken en heb die ook nooit onder stoelen of banken gestoken. Het zou te ver voeren hier alle artikelen te noemen waarin ik mijn gerede wantrouwen tegen de Staat en de overheden beschrijf. Maar voor hen die mijn bezorgdheid delen en menen dat er met voldoende kennis en inzicht nog wat te redden valt, kunnen zich informeren op de onderstaande adressen.

 

Ik ben nog steeds niet monddood en zeker niet hersendood.
Alleen een dooie vis zwemt met de stroom mee!

Misschien blijft het allemaal bij dreigementen, Than, I rest my case.
Zo niet;  To be continued!

 

aas

 

 

z

 

 

dia
Copyright en webdesign: diamental.nl