Diamental
 
 
Welkom op Linsky's Place
 
COSMISCHE BUCKYBAL

bleu

zz

hyj


COSMISCHE BUCKYBAL


De aarde in een atoomkooi!

Linsky


   
In het jaar 2000 besloot, Motorola alle 66 satellieten van de failliete satellietprovider Iridium te vernietigen. Genoemde reden was dat er geen kopers werden gevonden om de failliete boedel over te nemen. Motorola zei bij monde van Scott Wyman dat de onderhoudskosten voor de satellietnetwerken van het afgeschreven Iriudium enkele miljoenen dollars per maand kosten. De Amerikaanse Bankruptcy Court van het zuidelijk district van New York heeft volgens hem al in maart toestemming geven om de satellieten te vernietigen. Het netwerk heeft een totale waarde van vijf miljard dollar.

Maar…heeft deze vernietiging wel ooit plaatsgevonden? Uit de laatste berichten die terug te vinden zijn, blijkt enkel het aan de pers verstrekte ‘voornemen tot vernietiging…’ deze onvoorstelbaar creatie van een door mensen gevormd ondoordringbaar Cosmisch Superatoom! 

Waarom ook zou men een dergelijke perfecte constructie, waarmee men de totale controle op alles wat naar en van de aarde gaat bezit niet meer willen gebruiken? Waarom geeft men een mogelijkheid tot ‘Total Control’ van de fysieke en psychische staat der mensheid op?

Zelf heb ik zo mijn twijfels….en wel om de volgende redenen!

Hier begon het allemaal mee:

jk


Bericht in de Telegraaf...21-1-1997

kr


Lees wat er niet staat!!!

 


Is het concept voor de totale controle 'rond'?

 

Bij wie ligt de macht en de verantwoordelijkheid;....om al die frequenties te beheersen en te bepalen die onze gehele aarde en de totale mensheid kunnen manipuleren?!

De lancering van deze 66 satellieten kunnen een perfect, alles omsluitend model vormen als dat van een z.g. "Buckybal"! Alleen op grotere schaal... met de aarde als kern en satellieten als koolstof molecuul! Een artikel over de 'Buckybal' en een zeer verontrustend krantenbericht!

Ik hoop dat mijn bezorgdheid volledig ongegrond is, echter met de mij nu bekende feiten is geen ruimte meer voor optimisme. Ook ben ik mij terdege bewust, dat een en ander op zijn zachtst gezegd vreemd, om niet te zeggen fatalistisch over kan komen. Wij zijn al jaren bezig met onderzoek naar zaken die door de reguliere media worden verzwegen danwel vertekend en misleidend worden bekend gemaakt. Inmiddels hebben wij de beschikking over ontstellend veel gruwelijk materiaal en harde bewijzen dat de mensheid en haar autonome vrijheid op schandalige wijze opzettelijk wordt gemanipuleerd, misleid en bedrogen.

 

vb

 


Over de Fullerenen nu:Om het bovenstaande krantenbericht op een andere wijze in een breder perspectief te kunnen zien, is een weinig kennis vereist van iets wat de afgelopen 8-10 jaar is ontwikkeld; namelijk de zogenaamde 'Nano-Technologie'. Toen dit bericht verscheen kon ik me vagelijk herinneren al eens over de ondoordringbare constructie van 60 punten te hebben gelezen. Het is bijvoorbeeld ook de basis voor de vlakken van een voetbal.

Terug zoekende in mijn archief, bibliotheek en mijn geheugen vond ik alles weer terug over wat het ontstaan en de basis vormt van het Buckminster-fullereen, een kunstmatig gecreëerd molecuul van koolstofatomen, waarbij het mogelijk is om er zelfs één of meerdere atoomkernen en zelfs kleine moleculen binnen in te brengen!

C60 bv. heeft een stabiele structuur, bestaande uit 12 vijfhoeken en 20 zeshoeken, dat samen een perfect gesloten netwerk vormt en een oppervlak bezit, harder dan diamant! Het spectrum van C60 bevat 4 karakteristieke golflengten, omdat de atomen in deze structuur op vier verschillende wijzen kunnen oscilleren ten opzichte van elkaar.

Een ander belangrijk aspect van deze constructie is dat ze fototoxisch is. M.a.w. in combinatie met licht...giftig! De extra verkregen energie wordt heel efficiënt aan zuurstof moleculen overgedragen.  Hierdoor kan natuurlijk ook enorme schade ontstaan aan biologisch weefsel.

Een oplossing van C60 in tolueen bv. vermindert de doorlaatbaarheid van er op vallend licht, als de intensiteit van dat licht toeneemt. Fullerenen worden geproduceerd in een vacuüm kamer. De populaire naam voor deze creatie is bij de geleerden simpel; Buckybal.


 
bn

 

De aarde in een atoomkooi!


In eerste instantie is zorg op zijn plaats, gebaseerd op het feit dat de verschijnselen en de effectiviteit van bijv. een kleine piramide niet verschillen met die van een zeer grote piramide met exact dezelfde verhoudingen, behoudens de schaalvergroting omdat een en ander in het kwadraat van de maten toeneemt. Zo zijn er ongetwijfeld nog veel meer analogieën bekend.

Wanneer het werkelijk zo is dat men een totaal web rond de aarde weeft door middel van die satellieten, kunnen wij niet aan het fundamentele idee van de vergelijking met een 'Buckybal' voorbij!

Het feit dat bv. C66 van nature instabiel is, hoeft niet rechtstreeks te zijn gerelateerd aan het getal van 66 satellieten, om de doodeenvoudige reden dat de atoomkooi gewoon gevormd kan worden door 60 stuks, waarbij de 6 overigen verdeeld tussen de buiten- en binnen mantel dienst doen als controlle-centera, waarnaast er ook nog wel andere functies te bedenken zijn.

De condities van de 'vacuüm-ruimte', het universuml, zijn natuurlijk een perfect equivalent van de benodigde laboratorium omstandigheden om een cosmische Super-Buckybal te creëren!

Tevens is het duidelijk dat door een bepaald frequentieveld de aarde verstoken zou kunnen blijven van essentiële delen van het elektromagnetisch veld, van bijv. de zon, om nog maar niet te spreken van de photon-zòne en de torsie-golven die ons al geruime tijd vanuit het zwarte gat in de centrum van de Melkweg bestrijken, waarbij deze sowieso al enorme invloed en veranderingen teweeg brengen in allerlei natuurwetten. veel axioma's zijn gewoonweg niet meer geldig!

Hierbij ook nog in overweging nemende dat de aarde, met bewegende magnetische polen, als een enorme staafmagneet fungeert, zelf elektromagnetische impulsen uitzendt en een eigen intrinsieke trillingswaarde heeft, (Schumann-frequentie, die naar de laatste berichten, van 7,8 op is gelopen tot 15,2 ) geeft het idee van een Buckybal met de aarde als kern meer dan voldoende reden tot huivering!

Het zal ongetwijfeld duidelijk zijn dat de gevolgen catastrofaal kunnen zijn wanneer de aarde en de mensheid overgeleverd worden aan een dergelijk experiment! Zelfs als de satellieten niet volgens de structuur en in mindere mate in werking worden gesteld, is er sprake van een ongehoorde machtspositie. Om niet te zeggen dat het m.i. ; werkelijk te krankzinnig is om aan te denken, dat ook maar wie ter wereld, macht zou hebben de totale mensheid te onderwerpen aan frequentiemanipulatie!!!

 

bg

 


Wat de massa verwacht, gebeurt eigenlijk zelden of nooit!


Het meest frappante is wel dat er al jaren geschreven en gesproken en gefilmd werd en wordt over, conspiracy, manipulatie en de toekomstige 'Total control' door middel van bv. onder andere een chip-implant, door de machthebbers der "Nieuwe Wereld Orde", zonder dat iemand zich afvroeg waarom er 6.000.000.000. chips nodig zouden zijn als het de bedoeling is dat tweederde van de wereldbevolking in de "Nieuwe Wereld" niet eens welkom is?!


De plannen, zoals beschreven in het "Rapport Global 2000." en volgens uitgelekte notulen van een aantal vergaderingen door de hoofden van de Vrijmetselaars, behelzen dat zo'n tweederde van de huidige mensheid vernietigt dient te worden, om de maatschappij in de tijd na het jaar 2000 te kunnen laten overleven. Controle over mensen die men toch kan en zal vernietigen, is volstrekt overbodig.

Met de 'Cosmische Buckybal' is het mogelijk om exact bepalen wat men met het volk kan en zal doen! Daarmee is het mogelijk over de gehele wereld of in bepaalde gebieden die frequenties uit te stralen, die ook maar gewenst zijn.

Zullen wij langzaam sterven door frequentiemanipulatie, die kwijnende ziektes veroorzaakt, of zou het ons vergunt zijn te sterven aan een snelle hartaanval? Bedenk hierbij dat bv. een bepaald ultrasonoor geluid van de airco hartkwalen en aanvallen veroorzaakte bij een aantal medewerkers, in een Russisch laboratorium. En dat de ontwikkeling van geluidswapens (Frequenties dus!) momenteel een dusdanige perfectie heeft bereikt, waardoor men in staat is om op zo'n 20 cm. nauwkeurig te richten en iemand volledig kan desintegreren! Waarbij de enorme ontwikkeling die gaande is op het terrein van beruchte HAARP- project niet vergeten mag worden.

Niemand hoeft verplicht te worden om een chip te laten implanteren om de doodsimpele reden dat er een stormloop zal zijn om zo'n ding te krijgen ten einde het vege lijf te redden en voor de rest van de tijd bij de 'elite' te behoren die de Nieuwe Wereld zullen bevolken!

Maar vooral omdat degenen die een implantaat hebben, door de machthebbers op een veilige frequentie kunnen worden gehouden! Enkel zij die voor de maatschappij toch al niet meer van nut zijn, kunnen best zonder chip. Zij zullen moeten leven buiten de beveiligde steden en een totaal gecontroleerde samenleving en overgeleverd zijn aan een frequentiemanipulatie die de machthebbers welgevallig is!

Een vraag blijft dus over; Als welke mogendheid dan ook, een wereldoorlog riskeert door bv. raketten te richten;
"Bij wie ligt dan de macht en de verantwoordelijkheid;...om de frequenties te beheersen en te bepalen die onze gehele aarde en de totale mensheid kunnen manipuleren?!"


ko

 

Wat kunnen wij hier tegen doen?Om te beginnen, niet in paniek raken!...En vooral niet angstig worden!

In eerste instantie kunnen we er gevoeglijk van uit gaan dat we al zeer geruime tijd in ernstige mate gemanipuleerd worden. Dat dit wordt toegestaan door de ‘Hogere Machten’, ‘Spirituele leiders’, dan wel door God of 'Al Wat Is' geeft al aan dat de werkelijke macht bij het persoonlijk individu als zodanig ligt.


Waaruit bestaat dan die macht?Wel het is voor een ieder duidelijk dat juist in deze tijd de zogenaamd eerlijk zoekende en welwillende ziel met zichzelf wordt geconfronteerd! Alles wat leeft wordt in de eigen frequenties versterkt en, voorlopig althans, geconsolideerd. De richting waar we kunnen zoeken worden gegeven door verschijnselen als UFO's, graancirkels en b.v. tijd- anomalieën die steeds veelvuldiger optreden, evenals spontane onzichtbaarheid.


Het is van het grootste belang, om in te zien dat elk atoom, elk molecuul en elk lichaam bestaat uit trillingen, dus frequenties! Zij die ons manipuleren zijn daar zeer goed van op de hoogte en zullen dan ook niets achterwege laten om die met doeltreffende middelen effectief te manipuleren.

cc

 

 

Anomalieën in de natuur!

 

Het is een feit dat de tijd niet meer is wat ze was!

Een atoomklok is de basis voor de tijdmeting omdat zij gebruik maakt van de trillingen van atomen. De frequentie van deze trillingen is zodanig constant en onafhankelijk van de omgeving, dat de afwijking van een atoomklok slechts ongeveer 1 seconde per 30 miljoen jaar bedraagt. De standaard die gebruikt wordt voor de tijd is cesium of andere elementen, zoals rubidium of waterstof.  Het is al jaren bekend dat deze atoomklokken overal op de wereld opnieuw zullen moeten worden ingesteld. De atomen houden zich kennelijk niet meer aan hun eigen wetten!

Sinds 1983 werd het licht van de met jodium gestabiliseerde Helium-neonlaser de "aanbevolen straling" om de maat van de meter vast te stellen. Deze moet echter opnieuw worden gedefinieerd, omdat er tegenwoordig  afwijking worden geconstateerd.

Omdat ook de zwaartekracht is momenteel aan het afnemen is, heeft dat weer rechtstreeks invloed op de standaard van het gewicht.

De effecten van deze anomalieën  vinden hun weerslag in veel natuurwetten die voorheen als bijna eeuwig vaststaand werden beschouwd.

Satellieten die voorheen met 23.000 km per uur rond de aarde cirkelden zijn door de torsiegolven  uit het zwarte gat in het hart van de Melkweg, zodanig afgeremd dat er een aantal vrijwel stilstaan en naar  de aarde terug vallen.

De veranderende mate van lichtdruk, gravitatie, spanningsvelden en elektromagnetische velden en stralingen, zijn dermate instabiel dat de aarde en andere planeten al geruime tijd zwaar onder spanning staan. Met ook het beruchte HAARP-project en de experimenten die daarmee worden uitgevoerd, in gedachten, is het niet moeilijk om te beseffen dat de oude vertrouwde natuurwetten totaal andere waarden hebben verkregen.

In feite komt het er dus op neer dat veel axioma’s gewoonweg niet meer geldig zijn, laat staan dat ze vaststaan!

Het bovenstaande in overweging nemende, is het idee van een opgesloten/afgesloten aarde niet bepaald aantrekkelijk….of wel?

Weten de wereldleider meer dan ze het volk vertellen? Is men bezig de aarde te beschermen? Of  is de Buckybal constructie onderdeel van het Starwar-program? Is er rond de aarde soms een strijd gaande die men voor ons verzwijgt?

Vele vragen waarop niemand het antwoord kent of wil geven.

Het staat echter vast dat waar de mens ingrijpt in systemen -waarvan ze nog geen promille begrijpt-,  dit onvermijdelijk vele fouten en dus de nodige problemen oplevert. De arrogantie om de natuur te willen verbeteren en beheersen is de mens kennelijk aangeboren. En wat kan er gevaarlijker zijn dan een kind wat zelf verondersteld volwassen te zijn?

 

nv

 


Toch is dat niet erg!
We hoeven niet direct in tranen uit te barsten.Door de eeuwen heen is een stereotiep en frequent gebrek aan werkelijke belangstelling voor het leven om ons heen en de wezenlijke essentie van ons bestaan beperkt en gebonden geweest door onwetendheid en het daaruit voortvloeiende onvermogen om de verschijnselen is het juiste perspectief te plaatsen. Maar voor elke ziel die voldoende aan zich zelf werkt, met de juiste intentie en eerbied voor al wat is en leeft, is er vooral nu de mogelijkheid om door middel van meditatie, (vooral wanneer dit samen met gelijkgestemden gebeurt) energie op te wekken die zeer effectief werkt en een beschermd schild vormt wat op de juiste wijze gestuurd, laser-achtige vormen aanneemt en het negatieve frequentieveld rond de aarde zal doorbreken.


Dat is de methode die begrepen zal worden door het hogere deeel van ons eigen bewustzijn, wat al geruime tijd wacht om het welwillende deel der mensheid, te hulp te komen! Op grond van ethische normen mogen zij niet ingrijpen, zonder dat daar door ons zelf duidelijk om wordt gevraagd! Als de mensheid zichzelf afsluit van het universum, is dat haar eigen verantwoordelijkheid en zal ze gewoonweg zelf de catastrofale gevolgen daarvan moeten aanvaarden en ondergaan.


Begrijp dat in het donker, elk lichtpuntje te zien is,..als is 't nog zo klein! Een ieder die met liefde voor zichzelf, zijn medemens en voor al wat is en leeft, bidt of mediteert, zal zeer duidelijk worden gezien. Geen enkel schaap wat tot de goede kudde behoort, zal verloren gaan. Daar is enkel liefde en onvoorwaardelijk vertrouwen voor nodig. Vertrouwen in een Schepper die enkel het beste met zijn creaties kan voorhebben. Wie zou er op uit zijn om zijn eigen werk te vernietigen!? Met welk doel?

Neem de tijd en de rust, om uw energiecentra's weer te voelen. Breng u zelf weer in balans.

 

mnj

 

Vertrouwen


Vernietiging is een uiting van onmacht, geboren uit angst, frustratie en onbegrip. Wij mensen weten dat. Maar waarom zijn wij verleerd om onbevangen te zijn?

Waarom zijn wij het kind in onszelf vergeten? Wat zou een volwassene anders dan een wijzer, verantwoordelijk kind moeten zijn? Vertrouwend op zijn persoonlijke Schepper, die hem macht schenkt om te spelen met de frequenties die het universum en zijn lichaam vormen. Vertrouwend op een Schepper die hem spelenderwijs de spelregels en de aard van het eigen bewustzijn leert kennen.

Voor hen die kunnen vertrouwen, is er geen reden tot angst. Zij zullen kunnen blijven spelen en van het spel kunnen genieten, zoals zij deden in hun prille jeugd, toen zij totaal onwetend en onbevangen de gevaren van de grote wereld trotseerden, vertrouwend op de ouders, die hen beschermden en behoedden voor alle gevaar, zonder de persoonlijk ontwikkeling en vrijheden aan te tasten.


Laat alle zielen die deze schitterende aarde willen bewonen in Eendracht en Liefde voor allen en al wat is en Leeft om de emoties en energieën positief te richten, samen of alleen, in de wetenschap dat ieder gehoord zal worden! Het heeft werkelijk geen zin om een zondebok aan te wijzen, wetende dat we ons zelf hebben geplaatst in uitgerekend die omstandigheden, die ons het snelst weer bij ons werkelijke Zelf terug brengen.


Terug bij de herinnering aan wie en wat we werkelijk zijn... de Spirit, die wil ervaren wat het is om mens te zijn!zwe

 

zz

 

 

 

Iridium Comm Coverage for LEO Satellites

 

 

 

Buckyballs: The Amazing Magnetic Desktoy You Can't Put Down!

 

 

Normal Mode Vibrations of Buckminsterfullerene (C60)

 

 

Iridium Satellite Constellation

 

 

 

PROJECT BLUE BEAM of NASA

 

 

 

NASA FOOTAGE HAARP SHOOTING AT UFO

 

 

DEBUNK THIS

 

zz

 

* Iridium is nu écht dood; Motorola haalt de satellieten uit de lucht.
http://www.zdnet.nl/news/3084/iridium-is-nu-echt-dood/

* PROJECT L.U.C.I.D; The Beast 666 Universal Human Control System.
http://www.openbaring.org/lucid.html

* Iridium (Satelliet); is een wereldwijd, commercieel systeem voor mobiele communicatie via satellieten. Vanaf de aarde wordt via de satellieten gecommuniceerd door middel van satelliettelefoons of andere geschikte communicatieapparatuur.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Iridium_(satelliet)

* Iridium-Website.
http://www.iridium.com/default.aspx

* Fullereen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Buckybal

* Buckminsterfullereen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Buckminsterfullereen

 

zz

 

z

 

 

dia
Copyright en webdesign: diamental.nl