DE 'GEHEIME REGERING'

Origine, Identiteit en Doel van MJ-12

Door Milton William Cooper

Vertaald door Morticia

23 mei 1989

 
 

(Bill Cooper was in dienst van het United States Intelligence Briefing Team. In dit rapport maakt hij informatie bekend die niet voor het publiek bestemd was. In 1988 besloot Bill hiertoe, als gevolg van gebeurtenissen die toen wereldwijd begonnen plaats te vinden en waarvoor hij in het begin van de jaren 70 de plannen gezien had. Na publicatie van "The Secret Government" schreef hij het informatieve boek "Behold a Pale Horse", te bestellen bij Light Technology Communication Services, P.O. Box 1495, Sedona, AZ 86336, U.S.A.)


Gedurende de jaren die volgden op de Tweede Wereldoorlog werd de regering van de Verenigde Staten geconfronteerd met een serie gebeurtenissen die op niet te voorziene wijze de toekomst van dit land en daarmee de toekomst van de mensheid zou veranderen. Deze gebeurtenissen waren zo ongelofelijk dat ze de gebruikelijke manier van denken tarten. Een verbijsterde president Truman en zijn hoogste militaire commandanten bemerkten dat ze in feite machteloos waren nadat ze zojuist de meest verwoestende en kostbare oorlog in de geschiedenis hadden gewonnen. De V.S. hadden de atoombom ontwikkeld en gebruikt en waren het enige land op aarde dat een wapen bezat dat op zichzelf de mogelijkheid had iedere vijand en zelfs de aarde zelf te vernietigen. In die tijd hadden de V.S. de beste economie, de verstgevorderde technologie, de hoogste levensstandaard, ze oefende de meeste invloed uit en bezaten de grootste en sterkste krijgsmacht in de geschiedenis. We kunnen ons slechts een voorstelling maken van de verwarring en bezorgdheid toen de geïnformeerde elite binnen de regering van de V.S. ontdekte dat een vreemd luchtschip, bestuurd door insectachtige wezens behorend tot een totaal onbegrijpelijke beschaving in de woestijn van New Mexico was neergestort.

Tussen januari 1947 en december 1952 werden tenminste 16 neergestorte of omlaag gehaalde buitenaardse voertuigen, 65 stoffelijke overschotten van buitenaardse wezens en één levend buitenaards wezen geborgen. Daarbij kwam nog een buitenaards luchtschip dat geëxplodeerd was en waar niets van teruggevonden was. Van deze incidenten vonden er 13 plaats binnen de grenzen van de V.S. (exclusief het voertuig dat in de lucht desintegreerde). Van deze 13 was er één in Arizona, 11 waren er in New Mexico en één was in Nevada. Drie vonden in andere landen plaats. Een daarvan was in Noorwegen en de laatste twee waren in Mexico. UFO's werden zo vaak gezien dat het onmogelijk werd ieder rapport serieus te onderzoeken en te ontkrachten.

Op 13 februari 1948 werd een buitenaards luchtschip gevonden op een Mesa bij Aztec in New Mexico. Een ander schip werd op 25 maart in de Hart Canyon bij Aztec in New Mexico gesignaleerd. Het had een doorsnee van 30 meter. Uit deze voertuigen werden 17 lichamen van buitenaardse wezens geborgen. Van nog grotere betekenis was de ontdekking van een groot aantal menselijke lichaamsdelen die zich in deze beide voertuigen bevonden. Iedereen die op de hoogte was kreeg hierdoor behoorlijk de schrik te pakken. Van geheim werd de zaak onmiddellijk uiterst geheim (above Top Secret) en de deksel werd er stevig over dichtgedraaid. De veiligheidsmaatregelen waren zelfs strenger dan die welke golden voor het Manhattan Project.

In de daarop volgende jaren zouden deze gebeurtenissen de best bewaakte in de wereldgeschiedenis worden.
Onder de naam Project Sign werd in december 1947 een speciale groep van Amerika's beste wetenschappers gevormd om het verschijnsel te bestuderen. De hele akelige geschiedenis werd in een mantel van geheimhouding gehuld. Project Sign ging in 1948 over in Project Grudge. Onder Grudge werd een verzamel- en desinformatieproject opgezet, Blue Book genaamd. Grudge zou 16 delen opleveren, inclusief het controversiële "Grudge 13", dat Bill English en ik zagen, lazen en aan het publiek bekendmaakten. "Blauwe teams" werden samengesteld om de neergestorte schotels en dode of levende wezens te bergen. De Blauwe teams zouden later overgaan in de Alpha Teams onder Project Pounce.

Gedurende deze eerste jaren hadden de United States Air Force en de Central Intelligence Agency (CIA) de volledige contrôle over het Geheim van de Buitenaardsen. In feite werd de CIA eerst, als gevolg van een presidentiële bestuursmaatregel, gevormd als de Centrale Inlichtingen Groep met als speciaal doel het probleem van de aanwezigheid van buitenaardse wezens. Later, bij het aannemen van de Wet op de Nationale Veiligheid, werd dat de Central Intelligence Agency. De Nationale Veiligheidsraad werd gevormd om leiding te geven aan de inlichtingendiensten en speciaal wat betreft de kwestie van de buitenaardse wezens. Een serie Memo's en Bestuursmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad maakten dat er een einde kwam aan het verzamelen van inlichtingen als enige taak en "legaliseerden" langzaam maar zeker directe actie in de vorm van geheime activiteiten in eigen land en in het buitenland.

Op 9 december 1947 gaf Truman zijn goedkeuring aan NSC-4, getiteld "Coördinatie van Informatiemaatregelen ten behoeve van de Buitenlandse Inlichtingendienst", op aandringen van de secretarissen Marshall, Forrestal, Patterson en de directeur van de Politieke Planningstaf van het State Department, Kennan.

Book 1 van de Buitenlandse en Militaire Inlichtingendienst, het "Eindrapport van de Speciale Commissie voor het Bestuderen van Regeringshandelingen met betrekking tot Activiteiten van de Inlichtingendiensten". De Senaat van de Verenigde Staten, 94ste Congress, 2e Sessie, Rapport nr. 94-755 van 26 april 1976 vermeldt op blz.49: "Deze maatregel gaf de Secretary of State de bevoegdheid overzeesche informatie-activiteiten, die bedoeld waren om het communisme te bestrijden, te coördineren. Een zeer geheime toevoeging aan NSC-4, NSC-4A, instrueerde de directeur van de CIA om geheime psychologische activiteiten te ondernemen om de doelen te verwezenlijken als genoemd in NSC-4. De oorspronkelijke bevoegdheid voor geheime activiteiten, die onder NSC-4A aan de CIA gegeven was, voorzag niet in officiële procedures voor het coördineren van zomin als het toestemming geven voor deze activiteiten. De DCI werd eenvoudigweg geïnstrueerd "geheime acties te ondernemen en zich er, door liaison met Staat en Defensie, van te verzekeren dat de resulterende werkzaamheden niet in strijd waren met de Amerikaanse politiek.

Later zouden NSC-4 en NSC-4A vervangen worden door NSC-10/1 en NSC-10/2 en de geheime mogelijkheden nog verder uit breiden. Het bureau van Politieke Coördinatie (OPC) werd gecharterd om een uitgebreid programma van geheime activiteiten uit te voeren. NSC-10/1 en NSC-10/2 legaliseerden onwettige en buitenwettige praktijken en procedures als de instemming hebbend van het nationale veiligheidsleiderschap. De reactie was snel. In de ogen van de inlichtingengemeenschap waren alle middelen geoorloofd ("no holds were barred"). Onder NSC-10/1 werd een Uitvoerende Coördinatiegroep gevormd om geheime projectvoorstellen te evalueren (to review), maar niet om ze goed te keuren. Deze groep, de ECG, had in het geheim tot taak de projecten in verband met buitenaardse wezens te coördineren.

De interpretatie van NSC-10/1 en /2 was dat niemand aan de top van iets wilde weten tot het voorbij en succesvol was. Deze acties brachten een buffer tot stand tussen de President en de informatie. De bedoeling was dat deze buffer de President in staat zou stellen te ontkennen dat hij ergens vanaf wist als lekken de werkelijke stand van zaken zouden onthullen. In latere jaren werd deze buffer gebruikt om elkaar opvolgende presidenten effectief te isoleren van iedere kennis van buitenaardse aanwezigheid die uitging boven wat de Geheime Regering en de inlichtingengemeenschap wilden dat ze wisten. NSC-10/2 vormde een studiepanel dat in het geheim bij elkaar kwam en dat was samengesteld uit de meest vooraanstaande wetenschappers van het moment. Het studiepanel heette NIET MJ-12. Een ander NSC memo, NSC-10/&, omschreef de plichten van het studiepanel nader. Deze NSC-memo's en geheime Uitvoerende Orders waren een voorbereiding voor de creatie van MJ-12, slechts 4 jaar later. De Defensiesecretaris, James Forrestal, begon bezwaar tegen de geheimhouding te maken. Hij was een erg idealistisch en religieus man, die geloofde dat het publiek op de hoogte gesteld moest worden.

Toen hij tegen de leiders van de oppositiepartij en de leiders van het Congress over het probleem van de buitenaardsen begon te praten werd hem door Truman gevraagd af te treden. Aan veel mensen vertelde hij wat hij vreesde en terecht geloofde hij dat hij in de gaten gehouden werd. Zij die niet van de feiten op de hoogte waren interpreteerden dit als paranoia.

Later werd gezegd dat Forrestal mentaal in de war geraakt was; hij werd in het Bethesda Marinehospitaal opgenomen. In feite werd gevreesd dat Forrestal weer zou gaan praten en hij moest geïsoleerd worden en in diskrediet gebracht. Ergens in de vroege ochtend van 22 mei 1949 knoopten CIA agenten een laken om zijn nek, bevestigden het andere eind aan iets stevigs in zijn kamer en gooiden James Forrestal het raam uit. Hij werd een van eerste slachtoffers van de cover-up.

Het levende buitenaardse wezen dat meegenomen was van de Roswell crash van 1947 werd EBE genoemd. De naam was voorgesteld door Dr. Vannever Bush en was een afkorting van Extraterrestrial Biological Entity. EBE had de neiging om te liegen en zou meer dan een jaar lang op gestelde vragen alleen het gewenste antwoord geven. Die vragen die een ongewenst antwoord opgeleverd zouden hebben werden niet beantwoord. Op een bepaald moment in het tweede jaar van zijn gevangenschap begon hij openhartiger te worden en de informatie die van EBE verkregen werd was op z'n minst verbazingwekkend. Deze verzameling van zijn onthullingen werd de basis voor wat later het "Yellow Book" genoemd zou worden. Van EBE werden foto's genomen, die o.a. Bill English en ik jaren later in GRUDGE 13 zouden zien.

In het najaar van 1951 werd EBE ziek. Medisch personeel was het niet gelukt de oorzaak van EBE's ziekte vast te stellen en had geen basiskennis om uit te putten. EBE's systeem was op chlorophyl gebaseerd en hij zette voedsel in energie om op een manier die erg veel leek op die van planten. Afvalstoffen werden op dezelfde wijze als bij planten uitgescheiden. Er werd besloten dat er een botanisch expert bijgeroepen zou worden. Dr. Guillerma Mendoza, een botanicus, werd erbij gehaald om te proberen hem te helpen herstellen. Dr. Mendoza werkte om EBE te redden tot midden 1952, toen EBE stierf. Dr. Mendoza werd een expert wat betreft de biologie van deze buitenaardse wezens.

In een vergeefse poging om EBE te redden en de gunst van dit technologisch superieure buitenaardse ras te verwerven begonnen de Verenigde Staten in 1952 een oproep om hulp uit te zenden, de uitgebreidheid van de ruimte in. De oproep bleef onbeantwoord, maar het project werd voortgezet als blijk van goede trouw.

Op 4 november 1952 creëerde President Truman met een geheim Executive Order het supergeheime Nationale Veiligheidsbureau (National Security Agency).

Het voornaamste doel ervan was de buitenaardse communicatie en taal te ontcijferen en een dialoog met de buitenaardse wezens tot stand te brengen. Deze zeer urgente taak was een voortzetting van de eerdere poging en de codenaam ervan was SIGMA. Het tweede doel van de NSA was om alle communicaties en alles wat uitgezonden werd door wat voor apparatuur ook over de hele wereld in de gaten te houden, met als doel het verzamelen van informatie, zowel van mensen als buitenaardse wezens, en om de aanwezigheid van buitenaardsen geheim te houden. Project Sigma was succesvol. De NSA onderhoudt ook contacten met de Lunabasis en andere Geheime Ruimteprogramma's. Een Executive Order bepaald dat alleen die wetten waarin de NSA specifiek in de tekst van de wet genoemd wordt, op de NSA van toepassing zijn. Dat betekend dat als het bureau niet in de tekst van wat voor door het Congress aangenomen wet ook uitgespeld wordt het niet onder die wet valt. De NSA vervult nu vele andere taken en is in feite het voornaamste bureau in de inlichtingengemeenschap. Tegenwoordig ontvangt de NSA 75% van de gelden die aan de inlichtingengemeenschap toegewezen worden. De oude zegswijze "waar het geld naartoe gaat, daar ligt de macht" is waar. De DCI is momenteel een boegbeeld, dat gehandhaafd word om het publiek te misleiden. De voornaamste taak van de NSA is nog steeds buitenaardse communicaties, maar houdt nu ook andere buitenaardse projecten in.

President Truman had onze bondgenoten, inclusief de Sovjet-Unie, op de hoogte gehouden van het zich ontwikkelende probleem van de buitenaardse wezens sinds de Roswellberging. Dit was gebeurd voor het geval de buitenaardsen een bedreiging voor het menselijk ras bleken te zijn. Plannen werden opgesteld om de aarde in geval van een invasie te beschermen. Grote problemen deden zich voor bij het handhaven van internationale geheimhouding. Besloten werd dat een onafhankelijke groep nodig was om internationale acties te coördineren en te controleren om het geheim te verbergen voor het normale kritische onderzoek van regeringen door de pers. Het resultaat was de vorming van een geheim genootschap dat bekend werd als de "Bilderbergers". Het hoofdkwartier van deze groep is Genève, Zwitserland. De Bilderbergers ontwikkelden zich tot een geheime wereldregering, die nu alles onder contrôle heeft. De Verenigde Naties waren toen en zijn nu een internationale grap.

In 1953 bewoonde een nieuwe president het Witte Huis. Hij was een man die gewend was aan een gestructureerde staforganisatie met een bevelshiërarchie. Zijn methode was om autoriteit te delegeren en per commissie (by committee) te regeren. Hij nam belangrijke beslissingen, maar alleen als zijn adviseurs niet tot consensus konden komen. Zijn normale methode was verschillende alternatieven door te lezen of aan te horen en er dan één goed te keuren. Zij die zijn naaste medewerkers waren hebben verklaard dat zijn favoriete commentaar was: "Doe wat nodig is". Hij bracht veel tijd door op de golfbaan. Dit was niet helemaal ongebruikelijk voor een man die beroepsmilitair geweest was met de uiteindelijke positie van Eerste Commandant van de Geallieerden gedurende de oorlog. Een post met 5 sterren. Deze president was Generaal van de Krijgsmacht Dwight David Eisenhower.

Gedurende het eerste jaar dat hij in functie was werden er tenminste nog 10 andere neergestorte schotels geborgen, samen met 26 dode en 4 levende buitenaardse wezens. Van de 10 werden er 4 in Arizona gevonden, 2 in Texas, 1 in New Mexico, 1 in Louisiana, 1 in Montana en 1 in Zuid Afrika. Honderden malen werden vliegende schotels gezien.

Eisenhower wist dat hij met het probleem van de buitenaardsen te worstelen had en het moest oplossen. Hij wist dat hij dat niet kon doen door het geheim aan het Congress te onthullen. In het begin van 1953 wendde de nieuwe president zich tot zijn vriend en medelid van de Raad voor Buitenlandse Relaties (Council on Foreign Relations) Nelson Rockefeller om hulp bij het buitenaardsenprobleem. Eisenhower en Rockefeller begonnen de geheime structuur te plannen van supervisie over de buitenaardsentaak, welke binnen één jaar een realiteit zouden worden. Zo werd het idee voor MJ-12 geboren. Het was Nelsons oom Winthrop Aldrich, die cruciaal geweest is bij het overtuigen van Eisenhower om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. De hele Rockefellerfamilie en met hen het hele Rockefellerimperium had Ike flink gesteund. Het Rockefeller om hulp vragen bij het probleem van de buitenaardsen zou de grootste vergissing zijn die Eisenhower ooit maakte ten aanzien van de toekomst van de Verenigde Staten en zeer waarschijnlijk de hele mensheid.

Binnen een week na Eisenhowers verkiezing had hij Nelson Rockefeller benoemd als voorzitter van een Presidentieel Adviescomité voor Regeringsorganisatie. Rockefeller was verantwoordelijk voor de planning van de reorganisatie van de regering. New Deal programma's werden ondergebracht in één enkele kabinetspost (Cabinet position), het Departement van Gezondheid, Onderwijs en Welzijn genoemd. Toen het Congress in april 1953 de nieuwe Kabinetspost goedkeurde werd Nelson benoemd tot Tweede Secretaris van Oveta Culp Hobby.

In 1953 ontdekten astronomen grote voorwerpen die zich in de richting van de Aarde bewogen. Eerst werd geloofd dat het asteroïden waren. Later bewijs toonde aan dat de objecten alleen maar ruimteschepen konden zijn. Project SIGMA onderschepte buitenaardse radiocommunicaties. Toen de objecten de Aarde bereikten begonnen ze op grote hoogte rondom de evenaar te cirkelen. Er waren verschillende heel grote schepen en hun feitelijke bedoeling was onbekend. Project SIGMA en een nieuw project, Plato, dat via radiocommunicatie de binaire computertaal gebruikte, waren in staat een landing te arrangeren, die resulteerde in "face-to-face" contact met wezens van een andere planeet. Project Plato kreeg de taak diplomatieke relaties met dit ras van ruimtewezens te realiseren.

Intussen nam een ras van menselijk uitziende buitenaardse wezens contact op met de regering van de V.S. Deze groep buitenaardsen waarschuwden ons tegen de wezens die rondom de evenaar cirkelden en boden aan ons te helpen bij onze spirituele ontwikkeling. Ze stelden als voornaamste voorwaarde dat wij onze atoomwapens zouden ontmantelen en vernietigen. Ze weigerden technologie uit te wisselen en zeiden dat wij spiritueel niet in staat waren de technologie te hanteren die we toen bezaten. Ze geloofden dat wij iedere nieuwe technologie zouden gebruiken om elkaar te vernietigen.

Dit ras verklaarde dat we ons op een pad van zelfvernietiging bevonden en dat we moesten stoppen elkaar te doden, stoppen met het vervuilen van de Aarde, stoppen met het verkrachten van de natuurlijke hulpbronnen van de Aarde en moesten leren in harmonie te leven.

Deze voorwaarden ontmoetten uiterst wantrouwen, speciaal de belangrijkste voorwaarde van atoomontwapening. Men geloofde dat het ingaan op die conditie ons hulpeloos zou maken tegenover een buitenaardse bedreiging. We hadden ook niets in de geschiedenis om ons bij het besluit te helpen. Atoomontwapening werd niet beschouwd als het beste voor de V.S. De voorstellen werden verworpen.

Later in 1954 landde het ras van Grijze Buitenaardsen (Grey Aliens) met grote neuzen, die om de Aarde gecirkeld hadden, op Holloman Air Force Base. Een basisovereenkomst werd bereikt. Dit ras identificeerde zich als afkomstig van een planeet behorend bij een rode ster in de constellatie van Orion, die wij Betelgeuse noemen.

Ze verklaarden dat hun planeet stervende was en dat ze op een onbekend tijdstip in de toekomst niet langer zouden kunnen overleven. Dit leidde tot een tweede landing op Edwards Air Force Base. De historische gebeurtenis was vooruit gepland en men was het eens over de details van het verdrag. Eisenhower regelde een vakantie in Palm Springs. Op de vastgestelde dag werd de president heimelijk naar de basis vervoerd en de pers werd het excuus gegeven dat hij een tandarts bezocht.

President Eisenhower had een ontmoeting met de "aliens" en een officieel verdrag tussen de buitenaardse natie en de Verenigde Staten van Amerika werd getekend. Wij ontvingen toen onze eerste ambassadeur uit de ruimte. Zijn naam en titel was Omnipotent Highness Krlll (almachtige hoogheid Krlll), uitgesproken als Krill. Volgens de Amerikaanse traditie van minachting voor koninklijke titels, werd hij heimelijk Original Hostage (oorspronkelijk gegijzelde) Krill genoemd. U moet weten dat de vlag van de aliens bekend staat als het "Trilaterale Insigne". Deze is aangebracht op hun luchtschepen en op hun uniformen. Beide landingen en ontmoetingen werden gefilmd. De films bestaan nog.

In het verdrag werd overeengekomen: de aliens zouden zich niet in onze zaken mengen en wij zouden ons niet mengen in de hunne. We zouden hun aanwezigheid op Aarde geheimhouden. Ze zouden ons voorzien van geavanceerde technologie en ons helpen bij onze technologische ontwikkeling. Ze zouden geen enkel ander verdrag met geen enkel ander land afsluiten. Ze konden mensen ontvoeren op een beperkte en periodieke basis met als doel medisch onderzoek en het kritisch volgen van onze ontwikkeling, met de bepaling dat de mensen geen kwaad gedaan mocht worden, ze teruggebracht zouden worden naar de plek waar ze ontvoerd waren, dat de mensen zich het gebeuren niet mochten herinneren en dat de buitenaardse natie MJ-12 regelmatig, volgens schema, een lijst zou doen toekomen van alle kontakten met mensen en van alle ontvoerden. Overeengekomen werd dat iedere natie de ambassadeur van de andere zou ontvangen zolang het verdrag van kracht zou blijven. Verder werd overeengekomen dat de Buitenaardse natie en de Verenigde Staten elk 16 man personeel zouden uitwisselen met het doel van elkaar te leren. De buitenaardse "gasten" zouden op aarde blijven en de menselijke "gasten" zouden voor een specifieke periode van tijd naar de plaats waar de aliens kwamen reizen en dan terugkeren, op welk moment een omgekeerde uitwisseling zou plaatsvinden. Ook werd overeengekomen dat ondergrondse bases gebouw zouden worden om door de buitenaardse natie gebruikt te worden en dat 2 bases gebouw zouden worden voor gezamenlijk gebruik van de buitenaardse natie en de regering van de Verenigde Staten. In de gezamenlijke bases zou uitwisseling van technologie plaatsvinden.

Deze buitenaardse bases zouden worden gebouwd onder Indiaanse reservaten aan de 4 grenzen van Utah, Colorado, New Mexico, Arizona, en één zou in Nevada gebouwd worden in het gebied dat bekend is als S-4, ongeveer 11 km ten zuiden van de westelijke grens van Area 51, dat Droomland genoemd word. Alle gebieden van aliens staan volledig onder contrôle van het Departement van Marine en al het personeel dat in deze complexen werkt ontvangt zijn checks van de Navy. Onmiddellijk werd een begin gemaakt met de konstruktiewerkzaamheden voor de bases, maar de voortgang was langzaam totdat in 1957 grote bedragen aan geld beschikbaar gesteld werden. Het werk aan het "Yellow Book" werd voortgezet.

Organisatie, financiering en cover-up

Project REDLIGHT werd opgezet en met het testvliegen van buitenaardse voertuigen werd een serieus begin gemaakt. Een super TOP SECRET faciliteit werd gebouwd aan het Groom Meer in Nevada, midden in het gebied waar wapens getest worden. De codenaam ervan was DROOMLAND.

De installatie kwam onder het Departement van Marine en alle personeel had zowel een "Q"- antecedentenonderzoek als goedkeuring door middel van (presidentiële) Executive Order nodig.

Dit is ironisch, omdat de president van de Verenigde Staten geen vergunning heeft het terrein te bezoeken. De buitenaardse basis en de uitwisseling van technologie vond feitelijk plaats in een gebied dat bekend staat als S-4. De codenaam van gebied S-4 was "De Donkere Kant van de Maan".

De landmacht werd gevraagd een supergeheime organisatie te vormen voor alle projecten in verband met de buitenaardse wezens. Deze organisatie werd de National Reconnairsance Organisation, gevestigd te Fort Carson in Colorado. De specifieke teams die getraind werden om de projecten te beveiligen werden Delta genoemd.

Een tweede project met de codenaam SNOWBIRD werd opgestart om ieder geval waarin de REDLIGHT ruimteschepen gesignaleerd werden weg te verklaren als zijnde Air Force experimenten. De SNOWBIRD ruimtevoertuigen werden met conventionele technologie gefabriceerd en bij verschillende gelegenheden voor de pers gevlogen. Project SNOWBIRD was erg succesvol en er kwamen steeds minder rapporten van het publiek, tot de laatste paar jaar.

Een geheim fonds van vele miljoenen dollars werd ingesteld en beheerd door het Militaire Bureau van het Witte Huis. Dit fonds werd gebruikt om meer dan 75 diep onder de grond gelegen faciliteiten te bouwen. Presidenten die ernaar vroegen werd gezegd dat het fonds gebruikt werd om diepe ondergrondse schuilplaatsen voor de president te bouwen voor het geval van oorlog. Slechts een paar werden voor de president gebouwd.

Miljoenen dollars werden via dit fonds naar MJ-12 geloodst en daarvandaan naar de aannemers en werden gebruikt om TOP SECRET bases voor de "aliens" te bouwen, zowel als TOPSECRET DUMB (Deep Underground Military Bases) en de faciliteiten gestart door "Alternative 2" door het hele land heen. President Johnson gebruikte dit fonds om op zijn ranch een filmtheater te bouwen en de weg te bestraten. Hij had geen idee van de ware bedoeling ervan.

Het geheime fonds van het Witte Huis voor ondergrondse bouw was in 1957 door president Eisenhower gesticht. De fondsen werden verkregen van het Congress onder dekmantel van "konstruktie en onderhoud van geheime lokaties, waar de president naartoe gebracht zou kunnen worden in geval van militaire aanvallen; presidentiële noodlokaties". De lokaties zijn letterlijk holen in de grond, diep genoeg om een atoomexplosie te doorstaan en uitgerust met het neusje van de zalm aan communicatie-apparatuur. Momenteel zijn er over het land verspreid 75 lokaties die met geld vanuit dit fonds gebouwd zijn. De Atoomenergiecommissie heeft op z'n minst nog eens extra 22 ondergrondse lokaties gebouwd.

Waar ze zich bevinden en alles wat met deze lokaties te maken heeft word als TOP SECRET beschouwd en behandeld. Het geld werd en wordt beheerd door het Militair Bureau van het Witte Huis en gaat via een omslachtig web dat zelfs de spion of accountant met de meeste kennis niet kan volgen.

In 1980 wisten slechts enkelen aan het begin en eind van dit web waar het geld voor diende. Aan het begin waren Afgevaardigde George Mahon van Texas, voorzitter van het House Appropriations Committee en van het Defense Subcommittee, en Afgevaardigde Robert Sikes van Florida, voorzitter van het House Appropriations Military Construction Subcommittee. Momenteel gaat het gerucht dat House Speaker Jim Wright in het Congress het geld beheerd en dat er een machtsstrijd op komst is om hem te verwijderen. Aan het eind van de lijn waren de president, MJ-12, de directeur van het Militaire Bureau en een commandant van de Washington Navy Ward.

Het geld werd geautoriseerd door het Appropriations Committee en dat bestemde het voor het Departement van Defensie als een Top Secret onderdeel van het bouwprogramma van de landmacht. De landmacht kon het echter niet uitgeven en wist in feite niet waar het voor was. Toestemming om het geld te besteden werd in werkelijkheid aan de marine gegeven. Het geld werd gekanaliseerd naar de Chesapeake Division van de Navy Engineers, die ook niet wist waar het voor was. Zelfs de bevelvoerende officier, een admiraal, wist niet waar het fonds voor gebruikt moest worden. Maar één man, een commandant van de marine, die was toegevoegd aan de Chesapeake Divisie, maar in werkelijkheid alleen aan het Militair Bureau van het Witte Huis verantwoordelijk was, wist van het feitelijke doel, het bedrag en de uiteindelijke bestemming van het Top Secret fonds. De totale geheimhouding die het fonds omgaf betekende dat de zeer weinige mensen die het beheerden bijna ieder spoor ervan zouden kunnen laten verdwijnen.

Grote sommen geld werden vanuit het Top Secret fonds overgemaakt (overgebracht) naar een locatie van de Coast Guard aan Palm Beach, Californië, Peanut Island genaamd. Het eiland grenst aan een bezitting waarvan Joseph Kennedy de eigenaar is. Gezegd werd dat het geld gebruikt werd voor verfraaiing van het landschap en in het algemeen. Enige tijd geleden werd in een speciale televisiereportage over de Kennedymoord gesproken over een Coast Guard functionaris, die geld in een aktentas over deze eigendomsafscheiding heen overdroeg aan een Kennedy-employée. Kan dit een geheime betaling aan de Kennedyfamilie geweest zijn voor het verlies van hun zoon John F. Kennedy? De betalingen gingen door tot het jaar 1967 en stopten toen. Het totaal overgedragen bedrag is onbekend en het feitelijke gebruik van het geld is ook onbekend.

Intussen verwisselde Nelson Rockefeller opnieuw van functie. Deze keer nam hij C.D. Jacksons oude functie, aangeduid als Speciaal Assistent voor Psychologische Strategie, over. Met Nelsons benoeming werd de naam veranderd in Speciaal Assistent voor Koude Oorlog Strategie. Deze functie zou zich door de jaren heen ontwikkelen tot dezelfde functie die Henry Kissinger uiteindelijk onder Nixon zou vervullen. Officieel zou hij "advies en assistentie geven bij de ontwikkeling van toenemend begrip en samenwerking tussen alle volken". De officiële beschrijving was een rookgordijn, want in het geheim was hij de Presidentiële Coördinator voor de Inlichtingengemeenschap. Op zijn nieuwe post rapporteerde Rockefeller direct en alleen aan de president. Hij woonde vergaderingen bij van het Kabinet, het Council on Foreign Economic Policy en de National Security Council, wat het hoogste politieke orgaan in de regering was.

Nelson Rockefeller werd ook een tweede belangrijke baan gegeven als hoofd van de geheime afdeling, de Planning Coördinatiegroep, die onder NSC 5412/1 in maart 1955 gevormd werd. De groep bestond uit verschillende ad hoc leden, afhankelijk van het onderwerp op de agenda. De basisleden waren Rockefeller, een vertegenwoordiger van het Departement van Staat en de directeur van de Central Intelligence.

Hij werd spoedig aangeduid als het "5412 Committee" of de "Speciale Groep". NSC 5412/1 stelde de regel in dat geheime operaties door een uitvoerend comité goedgekeurd moesten worden, terwijl deze operaties in het verleden plaatsvonden met alleen de autorisatie van de directeur van de Central Intelligence.

MJ-12, Council on Foreign Relations en Jason Society

Het geheime Executive Memorandum NSC 5410 had Eisenhower in 1954 vooraf laten gaan aan NSC 5412/1 om een permanent (geen ad hoc) comité in te stellen, dat bekend zou gaan worden onder de naam Majority Twelve (MJ-12), teneinde alle geheime aktiviteiten met betrekking tot het buitenaardsenprobleem te coördineren en te leiden. NSC 5412/1 werd gecreëerd om het doel van deze bijeenkomsten te verklaren als het Congress en de pers nieuwschierig werden. Majority Twelve bestond uit Nelson Rockefeller, de Directeur van de Central Intelligence Allen Welsh Dulles, de Secretary of State John Foster Dulles, de Secretary of Defense Charles E. Wilson, de Voorzitter van de Joint Chiefs of Staff Admiraal Arthur W. Radford, de Directeur van het Federal Bureau of Investigation (FBI) J. Edgar Hoover en zes mensen van het uitvoerende comité van de Council on Foreign Relations, bekend als de "Wijze Mannen". Deze mannen waren allen leden van een geheim genootschap van wetenschappers dat zichzelf "The Jason Society" of "The Jason Scholars" noemde en dat haar leden recruteerde uit de "Skull and Bones" en de " Skroll and Key" genootschappen van Harvard en Yale.

De "Wijze Mannen" waren de belangrijkste leden van de Council on Foreign Relations. Er waren twaalf leden, inclusief de eerste zes vanuit regeringsposities, vandaar Majority Twelve. Door de jaren heen bestond deze groep uit topfunctionarissen van de Council on Foreign Relations en later de Trilaterale Commissie. Gordon Dean, George Bush en Zbigniew Brzezinski behoorden ertoe. De belangrijkste en meest invloedrijke "Wijze Mannen" die deel uitmaakten van MJ-12 waren John McCloy, Robert Lovett, Averell Harriman, Charles Bohlen, George Kennan en Dean Acheson. Het door hen uitgestippelde beleid zou tot ver in jaren zeventig gevolgd worden. Het is veelbetekenend dat zowel president Eisenhower als de eerste zes MJ-12 regeringsleden ook lid van de Council on Foreign Relations waren.

Grondige onderzoekers zullen spoedig ontdekken dat niet alle "Wijze Mannen" Harvard of Yale bezochten en dat niet ieder van hen gekozen was tot lid van "Skull and Bones" of "Skroll and Key" gedurende hun studietijd. U zult dit raadsel snel kunnen oplossen door het boek "De Wijze Mannen" van Walter Isaacson en Evan Thomas, Simon and Schuster, New York, te kopen. Bij illustratie no. 9 middenin het boek zult u het onderschrift vinden: "Lovett met de Yalegroep helemaal rechtsboven, en op het strand: Zijn initiatie in Skull and Bones vond plaats op een luchtbasis bij Dunkirk". Ik heb ontdekt dat er regelmatig leden gekozen werden die uitgenodigd waren vanwege verdienste na hun studietijd en dat dit niet beperkt werd tot uitsluitend mensen die Harvard of Yale bezochten.

Een uitgelezen aantal werd later geïnitieerd in de Jason Society. Ze zijn allen leden van de Council of Foreign Relations en waren in die tijd bekend als de "Oosterse vestiging". Dit zou u een idee moeten geven van de verreikende en serieuze aard van deze geheimste universiteitsgenootschappen. De Jason Society is ook momenteel nog springlevend, maar er behoren nu ook leden van de Trilaterale Commissie toe. In het geheim bestonden de Trilateristen al enige jaren voor 1973. De naam van de Trilaterale Commissie werd overgenomen van de vlag van de buitenaardse wezens, bekend als het Trilaterale Insigne.

Majority Twelve zou tot op de dag van vandaag overleven. Onder Eisenhower en Kennedy werd de groep onterecht het "5412 Comité" genoemd of, juister, de "Speciale Groep". Onder het presidentschap van Johnson werd dat het "303 Comité", omdat de naam 5412 in opspraak gebracht was in het boek "De Geheime Regering". In feite had men NSC 5412/1 opzettelijk aan de auteur laten uitlekken om het bestaan van NSC 5410 te verbergen. Onder Nixon, Ford en Carter noemde men het het "40 Comité" en onder Reagan werd dat het "PI-40 Comité". Door al die jaren heen veranderde alleen de naam.

De Studiegroep

In 1955 werd het duidelijk dat de "aliens" Eisenhower bedrogen en het verdrag verbroken hadden. Verminkte mensen zowel als verminkte dieren werden door de hele Verenigde Staten aangetroffen. Men verdacht de buitenaardse wezens ervan dat ze geen volledige lijst van kontakten met mensen aan MJ-12 deden toekomen en dat niet alle ontvoerden teruggebracht waren. Men verdacht de Sovjet Unie van interacties met hen en dit bleek zo te zijn. Het bleek dat de aliens mensenmassa's manipuleerden en gemanipuleerd hadden door middel van geheime genootschappen , tovenarij, magie het occulte en religie. Na enkele gevechtsincidenten in de lucht tussen de Air Force en de ruimteschepen werd duidelijk dat onze wapens geen partij voor hen waren.

In november 1955 werd NSC-5412/2 uitgevaardigd , waarbij een studiecomité opgericht werd om "alle factoren die te maken hebben met het maken en de uitvoering van buitenlands beleid in het nucleaire tijdperk" te onderzoeken. Dit was alleen maar een dekmantel voor het echte studieobject, het buitenaardsenprobleem.

In 1954 had president Eisenhower per geheim Executive Memorandum NSC 5411 de studiegroep opgedragen om "alle feiten, bewijzen, leugens en bedrog te onderzoeken en de waarheid omtrent de kwestie van de buitenaardse wezens te ontdekken". NSC 5412/2 was alleen een dekmantel, die nodig geworden was toen de pers begon te informeren naar het doel van regelmatige vergaderingen van zulke belangrijke mensen. De eerste bijeenkomsten begonnen in 1954 en werden de Quanticomeetings genoemd, omdat ze plaatsvonden op de Marinebasis Quantico. De studiegroep bestond uit 35 leden van de Council on Foreign Relations, geheime wetenschappers bekend als "The Jason Society" of "The Jason Scholars". Dr. Edward Teller werd uitgenodigd deel te nemen. Dr. Zbigniew Brzezinsky was de studieleider gedurende de eerste 18 maanden. Dr. Henry Kissinger werd gekozen als studieleider van de groep voor de tweede 18 maanden, vanaf november 1955. Nelson Rockefeller was een vaak aanwezige gast bij de studie.

De leden van de studiegroep

Gordon Dean, voorzitter

Dr. Zbigniew Brzezinsky, studieleider - eerste periode

Dr. Henry Kissinger, studieleider - tweede periode

Dr. Edward Teller Frank Altschul

Maj. Gen. Richard C.Lindsay Hamilton Fish Armstrong

Hanson W. Baldwin Maj.Gen.James McCormack,Jr.

Lloyd V. Berkner Robert R. Bowie

Frank C. Nash McGeorge Bundy

Paul H. Nitze William A.M. Burden

Charles P. Noyes John C. Campbell

Frank Pace, Jr. Thomas K. Finletter

James A. Perkins George S. Franklin, Jr.

Don K. Price I. I. Rabi

David Rockefeller Roswell L. Gilpatric

Oscar M. Ruebhausen N.E. Halaby

Lt. Gen. James M. Garvin Gen. Walter Bedell Smith

Caryl P. Haskins Henry DeWolf Smyth

James T. Hill, Jr. Shields Warren

Joseph E. Johnson Carroll L. Wilson

Mervin J. Kelly Arnold Wolfers

De bijeenkomsten van de tweede periode werden op de Marinebasis bij Quantico, Virginia, gehouden en de groep werd bekend als Quantico II. Nelson Rockefeller bouwde voor MJ-12 en de studiegroep een geheim verblijf ergens in Maryland, dat alleen door de lucht bereikt kon worden, zodat ze ver van de nieuwsgierigheid van het publiek bij elkaar konden komen. Deze geheime ontmoetingsplaats staat bekend onder de codenaam "De Country Club". Op deze locatie zijn volledig ingerichte faciliteiten voor wonen, eten, ontspanning, bibliotheken en vergaderen.

De studiegroep werd voor het publiek opgeheven in de laatste maanden van 1956 en Henry Kissinger publiceerde in 1957 wat officieel de resultaten genoemd werden als "Nuclear Weapons and Foreign Policy" bij Henry A. Kissinger, gepubliceerd voor het Council on Foreign Relations door Harper & Brothers, New York. In werkelijkheid was het manuscript al voor 80% geschreven toen Kissinger op Harvard was. De studiegroep ging, gehuld in geheimhouding door. Een aanwijzing voor de ernst van de studie voor Kissinger is te vinden in de verklaringen van zijn vrouw en vrienden. Velen van hen verklaarden dat Henry het huis iedere ochtend vroeg verliet en iedere avond laat terugkeerde zonder tegen iemand te spreken of op iemand te reageren. Het leek of hij zich in een andere wereld bevond waarin voor anderen geen plaats was.

Deze verklaringen zijn erg onthullend. Wat gedurende de studie over de aanwezigheid en de aktiviteiten van de "aliens" aan het licht kwam moet erg schokkend geweest zijn. Henry Kissinger was ongetwijfeld zichzelf niet gedurende de tijd waarin deze bijeenkomsten plaatsvonden. Hij zou nooit meer op een dergelijke manier beïnvloed worden, hoe ernstig latere gebeurtenissen ook waren. Vaak werkte hij tot laat in de nacht, na al een volledige dag achter de rug te hebben. Dit gedrag leidde tenslotte tot een scheiding.

Bevindingen van de Studiegroep

Een belangrijke conclusie van de buitenaardsenstudie was, dat het publiek niet op de hoogte gesteld kon worden, omdat men geloofde dat dit met grote zekerheid zou leiden tot een economische crisis, het ineenstorten van de religieuze structuur en nationale paniek die tot anarchie zou kunnen leiden. De geheimhouding werd dus voortgezet. Een uitloper van deze conclusie was dat als het niet aan het publiek verteld kon worden, het niet aan het congress verteld kon worden, zodat de financiering van de projecten en het onderzoek van buiten de regering moest komen. Intussen werd geld verkregen uit het militaire budget en uit vertrouwelijke CIA-fondsen, die nog geen bestemming hadden.

Een andere belangrijke bevinding was dat de "aliens" mensen en dieren gebruikten als bron van stoffen die door de klieren afgescheiden worden, enzymen, hormonen, bloed, en voor afschuwelijke genetische experimenten. De buitenaardse wezens legden uit dat deze acties nodig waren voor hun overleven. Ze verklaarden dat hun genetische structuur verslechterd was en dat ze niet langer in staat waren zich voort te planten. Ze zeiden dat als ze hun genetische structuur niet konden verbeteren hun ras spoedig zou ophouden te bestaan. Wij stonden bijzonder wantrouwig tegenover hun verklaringen. Omdat onze wapens letterlijk nutteloos waren tegen de buitenaardse wezens besloot MJ-12 de vriendschappelijke diplomatieke betrekkingen met hen te continueren tot het moment dat we een technologie konden ontwikkelen die ons dan in staat zou stellen hen op een militaire basis uit te dagen. Aan de Sovjet Unie en andere landen zouden voorstellen gedaan moeten worden om de krachten te bundelen voor het overleven van de mensheid. Intussen werden plannen ontwikkeld voor research en fabricage van twee wapensystemen, waarbij conventionele en nucleaire technologie gebruikt werd, die ons naar we hoopten in een dergelijke positie met zouden brengen.

De resultaten van de research waren Project Joshua en Project Excalibur. Joshua was een wapen dat op de Duitsers buitgemaakt werd en dat toen in staat was op een afstand van 3 km een 10 cm dikke pantserplaat te verbrijzelen met gebruik van laag gerichte geluidsgolven van een lage frequentie, en men geloofde dat dit wapen effectief zou zijn tegen de ruimteschepen van de "aliens" en hun straalwapens.

Excalibur was een wapen, te monteren op een raket ..... (not to exceed 30.000 feet AGL), met geen grotere afwijking dan 50 m, dat door 1000 m ..... (tufa) dicht op elkaar geplakte grond, zoals in New Mexico gevonden wordt, een atoomkop van 1 megaton kon meevoeren en bedoeld was om te gebruiken om de buitenaardse wezens in hun ondergrondse bases te vernietigen. Joshua werd met succes ontwikkeld, maar zover ik weet nooit gebruikt. Met Excalibur werd tot enkele jaren geleden geen haast gemaakt, maar nu spant men zich meer dan ooit in dat wapen te ontwikkelen.

De gebeurtenissen in Fatima in het begin van de eeuw werden nagevorst. Met de verdenking dat het buitenaardse manipulatie was werd de inlichtingendienst ingeschakeld om door de geheimhouding rondom dit gebeuren heen te dringen. De V.S. gebruikte haar agenten in het Vaticaan, die tijdens de Tweede Wereldoorlog gerecruteerd en gekoesterd waren, en kregen al spoedig de hele door het Vaticaan gemaakte studie in handen, inclusief de profetie. Deze profetie hield in dat als de mens zich niet van het kwaad afkeerde en zich aan de voeten van Christus wierp, de planeet zichzelf zou vernietigen en de gebeurtenissen, beschreven in het boek Openbaringen, zich inderdaad zouden voltrekken. Gezegd werd dat een kind geboren zou worden dat, te beginnen in 1992, met een plan voor wereldvrede en een valse religie de wereld tot een eenheid zou maken. In 1995 zouden de mensen inzien dat hij slecht was en inderdaad de Antichrist was. De Derde Wereldoorlog zou in 1995 in het Midden-Oosten beginnen met een invasie van Israël door een Verenigde Arabische natie met gebruikmaking van conventionele wapens, maar dit zou culmineren in een nucleaire holocaust in 1999. Tussen 1999 en 2003 zou het merendeel van het leven op Aarde vreselijk lijden en als gevolg daarvan sterven. De wederkomst van Christus zou in het jaar 2011 plaatsvinden.

Toen de aliens met deze gegevens geconfronteerd werden bevestigden ze dat ze op waarheid berustten. De aliens legden uit dat ze ons door hybridisatie gecreëerd hadden en het menselijk ras gemanipuleerd hadden door middel van religie, satanisme, tovenarij, magie en het occulte. Verder legden ze uit dat ze in de tijd konden reizen en dat de gebeurtenissen zich inderdaad zouden voltrekken. Latere exploitatie van buitenaardse technologie voor het reizen in de tijd door de Verenigde Staten en de Sovjet Unie bevestigde de profetie. De buitenaardsen lieten een hologram zien waarvan ze claimden dat het de feitelijke kruisiging van Christus was, dat door de regering gefilmd werd. We wisten niet of we hen wel of niet moesten geloven. Gebruikten ze onze ONVERVALSTE religies om ons te manipuleren? Of waren ze inderdaad de bron van onze religies, waarmee ze ons altijd al gemanipuleerd hadden? Of, was dit het begin van de onvervalste EINDTIJD en de WEDERKOMST VAN CHRISTUS, die in de Bijbel voorspeld was? Niemand wist het antwoord.

Alternatieven 2 en 3

In 1957 werd een Symposium gehouden dat werd bijgewoond door enkele van de grootste wetenschappelijke geesten die toen leefden. Ze kwamen tot de conclusie dat tegen of kort na het jaar 2000 de planeet zichzelf ZOU vernietigen als gevolg van toename van de bevolking en de exploitatie door de mens van het milieu ZONDER ENIGE HULP VAN GOD OF DE BUITENAARDSE WEZENS.

Per geheime Executive Order van president Eisenhower werd de Jason Scholars opgedragen dit scenario te bestuderen en aanbevelingen te doen naar aanleiding van hun ondervindingen. De Jason Society BEVESTIGDE de conclusie van de wetenschappers en deed 3 aanbevelingen, "Alternatieven 1, 2 en 3" genoemd. "Alternatief 1" was het gebruik van nucleaire middelen om gaten in de stratosfeer te schieten vanwaaruit hitte en vervuiling konden ontsnappen naar de ruimte. Verandering van de menselijke culturen van exploitatie naar bescherming van het milieu. Besloten werd dat van de drie deze de minste kans van slagen had als gevolg van de aangeboren aard van de mens en de extra schade die de atoomexplosies op zichzelf zouden creëren. "Alternatief 2" was het bouwen van een uitgebreid netwerk van ondergrondse steden en tunnels, waarin geselecteerde vertegenwoordigers van alle culturen en beroepen zouden overleven en het menselijk ras zouden doen verderleven. De rest van de mensheid zou achtergelaten worden om op het planeetoppervlak voor zichzelf te zorgen. "Alternatief 3" was het exploiteren van buitenaardse en conventionele technologie om het voor een klein aantal geselecteerden mogelijk te maken de Aarde te verlaten en kolonies in de ruimte te stichten.

Ik ben niet in staat het bestaan te bevestigen of te ontkennen van "zendingen" van groepen menselijke slaven, die als onderdeel van het plan gebruikt zouden worden voor handwerkzaamheden (dit wordt vermeld in het boek "Alternative 3" van Leslie Watkins en David Ambrose, vert.).

De maan, onder de codenaam "Adam", zou allereerst in aanmerking komen, gevolgd door de planeet Mars, codenaam "Eva". Om uitstel te verkrijgen waren geboortebeperking, sterilisatie en introductie van dodelijke microben onderdeel van ALLE DRIE ALTERNATIEVEN, teneinde de groei van de bevolking van de Aarde te beperken of te doen afnemen. AIDS is maar één resultaat van deze plannen. Er zijn andere. Omdat de bevolking verminderd en beheerst moest worden werd besloten dat het voor het menselijk ras het beste zou zijn de ongewenste elementen uit onze maatschappij kwijt te raken. Het gezamenlijke leiderschap van de V.S. en de Sovjet Unie verwierpen "Alternatief 1", maar gaven vrijwel gelijktijdig opdracht een begin te maken met het werk voor Alternatief 2 en 3.

In 1959 was de Rand Corporation gastheer van een Symposium over Diep Ondergrondse Constructie. In het Symposiumrapport worden machines afgebeeld en beschreven die een tunnel van 14 m diameter konden boren met een snelheid van 1,5 m per uur. Het geeft ook afbeeldingen van enorme tunnels en ondergrondse gewelven, waarin zich wat complexe faciliteiten of mogelijk zelfs steden lijken te bevinden. Het lijkt erop dat de eraan voorafgaande 5 jaar van ondergrondse bouw tegen die tijd aanzienlijk vooruitgang opgeleverd hadden.

De regerende machten besloten dat een methode voor het financieren van de met de buitenaardsen geassocieerde en andere zwarte projecten het veroveren van de illegale drugsmarkt was. Een jong, ambitieus lid van de Council on Foreign Relations werd benaderd. Zijn naam is George Bush, die op dat moment president en CEO van Zapata Oil in Texas was. Zapata Oil experimenteerde met de nieuwe technologie van boren in zee. Men dacht terecht dat de drugs met vissersboten vanaf Zuid Amerika naar de booreilanden vervoerd konden worden, vanwaar ze naar de kust gebracht konden worden met de normale transportmiddelen die gebruikt werden voor bevoorrading en personeel. Met deze methode zouden geen douanebeambten of andere handhavers van de wet de lading onderzoeken. George Bush stemde ermee in te helpen en organiseerde de operatie samen met de CIA. Het plan werkte beter dan iemand had gedacht, het heeft zich sindsdien over de hele wereld uitgebreid en er zijn nu vele andere methoden om de illegale drugs het land in te brengen. We moeten nooit vergeten dat George Bush begonnen is met de verkoop van illegale drugs aan onze kinderen. De CIA beheerst nu alle illegale drugsmarkten ter wereld.

Het "officiële" Ruimteprogramma werd door president Kennedy krachtig bevorderd toen hij in zijn inaugurele rede opdracht per mandaat gaf dat de V.S. voor het eind van het decennium een man op de Maan moesten hebben. Hoewel bij zijn conceptie onschuldig, stelde dit mandaat hen die de leiding hadden in staat grote bedragen geld naar zwarte projecten door te sluizen en het ECHTE Ruimteprogramma voor het Amerikaanse volk te verbergen. In feite bestond er op het moment dat Kennedy deze woorden sprak al een gezamenlijke basis van buitenaardse wezens, de V.S. en de Sovjet Unie op de Maan. Op 22 mei 1962 landde er een ruimtesonde op Mars en bevestigde het bestaan van een milieu waar leven mogelijk was. Niet lang daarna werd in ernst begonnen met de bouw van een kolonie op Mars. Momenteel zijn er steden op Mars, die bevolkt worden door speciaal geselecteerde mensen vanuit verschillende culturen en beroepen van over de hele Aarde. Een lachwekkende publieke vertoning van vijandigheid tussen de Sovjet Unie en de V.S. is gedurende al deze jaren gehandhaafd teneinde projecten te financieren uit naam van de Nationale Defensie, terwijl we in feite trouwe bondgenoten waren.

Op een bepaald moment ontdekte president Kennedy gedeelten van de waarheid betreffende de drugs en de buitenaardse wezens. Hij stelde MJ-12 in 1963 een ultimatum. President Kennedy verzekerde hen dat als zij het drugsprobleem niet zouden opruimen hij het zou doen. Hij stelde MJ-12 ervan op de hoogte dat hij van plan was de aanwezigheid van de aliens in het daarop volgende jaar aan het Amerikaanse volk te onthullen en gaf opdracht dat een plan ontwikkeld zou worden om zijn besluit uit te voeren. President Kennedy was geen lid van de Council on Foreign Affairs en wist niets af van "Alternative 2" of "Alternative 3". Internationaal was de supervisie over de werkzaamheden in handen van een Uitvoerend Comité, het "Policy Committee" genoemd. In de V.S. berust de supervisie bij MJ-12 en in de Sovjet Unie bij een zusterorganisatie. President Kennedy's besluit veroorzaakte angst in de harten van hen die leiding hadden. Het Policy Committee beval dat hij vermoord moest worden en het bevel werd uitgevoerd door agenten van MJ-12 in Dallas.

President John F. Kennedy werd vermoord door de agent van de geheime dienst die zijn auto bestuurde en de handeling is duidelijk zichtbaar op de film. LET OP DE BESTUURDER EN NIET OP KENNEDY ALS U NAAR DE FILM KIJKT. Alle getuigen die dicht genoeg bij de auto waren om te zien hoe William Green Kennedy doodschoot werden binnen 2 jaar na het gebeuren zelf vermoord. De Warren Commissie was een klucht en het merendeel van het panel bestond uit leden van de Council on Foreign Relations. Ze slaagden erin het Amerikaanse volk op een dwaalspoor te brengen. Veel andere patriotten die geprobeerd hebben het geheim van de buitenaardse wezens bekend te maken zijn in de tussenliggende jaren ook vermoord.

Gedurende het tijdperk van de eerste ruimte-exploraties en maanlandingen van de V.S. begeleidden de buitenaardse ruimteschepen iedere lancering. Een maanbasis, Luna genaamd, werd door de Apollo astronauten gezien en gefilmd. Koepels, spitsen, grote ronde bouwsels die lijken op silo's, enorme voertuigen voor graafwerkzaamheden in de vorm van een T, die stikselachtige sporen op het maanoppervlak achterlieten, en uiterst grote zowel als kleine ruimteschepen zijn op de foto's zichtbaar. Het is een gezamenlijke basis van de V.S., Rusland en de buitenaardse wezens. Het ruimteprogramma is een farce en een ongelofelijke geldverspilling. Veel van de Apollo astronauten waren ernstig geschokt door deze ervaring en hun leven en latere verklaringen weerspiegelen hoe intens ze de onthullingen ervaren hebben en het effect van het bevel om te zwijgen dat volgde. Hen werd bevolen te zwijgen of ze zouden de uiterste straf, de dood, een "expiency" genoemd, ondergaan. In feite praatte één astronaut wel, nl. tegen de Britse makers van de onthullende televisiereportage "Alternative 3", en bevestigde veel van de beweringen.

In het boek "Alternative 003" werd het pseudoniem 'Bob Grodin' gebruikt in plaats van de identiteit van de astronaut. Ook werd gezegd dat hij in 1978 zelfmoord pleegde. Dit kan door geen enkele bron bevestigd worden en ik geloof dat verschillende zogenaamde feiten in het boek in werkelijkheid desinformatie zijn. Ik ben ervan overtuigd dat deze desinformatie een gevolg is van de druk die op de auteurs uitgeoefend is om het effect van het Britse televisie-exposé "Alternative 003" op het publiek weg te nemen. Het hoofdkwartier van de internationale samenzwering is in Genève, Zwitserland. De leidende groep bestaat uit vertegenwoordigers van de regeringen die erbij betrokken zijn zowel als de uitvoerende leden van de groep bekend als de "Bilderbergers". Wanneer nodig komt het "Policy Committee" bijeen onder de polaire ijskap. De geheimhouding is zodanig dat dit de enige manier was die zekerheid gaf dat de bijeenkomsten niet afgeluisterd konden worden. Vanuit mijn eigen kennis en de kennis van mijn bronnen kan ik zeggen dat tenminste 70% van het boek waar is. Ik geloof dat de desinformatie een poging om het Britse televisie-exposé te compromitteren was door middel van informatie waarvan bewezen kon worden dat die onjuist was, net als het "Eisenhower Briefing Document", dat hier in de V.S. onthuld werd in het kader van het eventueel uit te voeren plan "Majestic Twelve" en waarvan ook bewezen kan worden dat het vals is.

Sinds onze interactie met de aliens begon zijn we in het bezit gekomen van technologie die onze wildste dromen te boven ging. Op Area 51 bevindt zich een ruimteschip, Aurora geheten, dat regelmatig trips de ruimte in maakt. Het is een één-stadium-schip, een TAV (trans atmospheric vehicle), en het kan starten met een startbaan van 11 km, in een hoge baan komen, op eigen kracht terugkeren en op dezelfde startbaan landen. Momenteel hebben we en vliegen we door atoomkracht aangedreven ruimteschepen op Area 51 in Nevada. Onze piloten hebben in deze voertuigen interplanetaire reizen gemaakt en zijn aan boord van deze ruimteschepen naar de Maan, Mars en andere planeten geweest. Wij zijn voorgelogen ten aanzien van de ware omstandigheden op de Maan, de planeten Mars en Venus, en de ware staat van de technologie die we nu op dit moment bezitten.

Er zijn gebieden op de Maan waar planten groeien en die zelfs met de seizoenen van kleur veranderen. Dit seizoeneffect doet zich voor omdat de Maan niet, zoals geclaimd wordt, altijd dezelfde kant naar de Aarde of de zon keert. Er is een gebied dat op seizoenbasis steeds de duisternis in- en er weer uitglijdt en het is dichtbij dit gebied waar planten groeien.

De Maan heeft enkele door mensen gemaakte meren en vijvers op haar oppervlak en heeft een zwaartekrachtveld en mensen kunnen op haar oppervlak lopen zonder ruimtepak, ademend door gebruik te maken van een zuurstoffles na net als iedere diepzeeduiker decompressie te hebben ondergaan.

Latere ontwikkelingen

In 1969 ontstond er een confrontatie tussen de menselijke wetenschappers en de buitenaardse wezens in het Dulce ondergrondse laboratorium. De aliens gijzelden velen van onze wetenschappers. Delta's werden erheen gestuurd om ze te bevrijden, maar ze waren geen partij tegen de buitenaardse wapens. Zes en zestig van onze mensen werden bij deze aktie gedood. Als gevolg hiervan trokken we ons terug uit alle gezamenlijke projecten voor een periode van tenminste twee jaar. Te zijner tijd vond een verzoening plaats en de interactie begon opnieuw. De verbintenis duurt nog steeds voort.

Toen het Watergateschandaal uitbrak was president Nixon van plan de storm over zich heen te laten gaan, erop vertrouwend dat hij niet in staat van beschuldiging gesteld kon worden. Maar MJ-12 beschikte anders. De inlichtingengemeenschap concludeerde met recht dat een impeachmentprocedure de dossiers zou openen en de afschuwelijke geheimen voor het oog van het publiek blootleggen. Nixon kreeg het bevel af te treden. Hij weigerde en zo werd de eerste militaire coup die ooit in V.S. plaatsvond afgekondigd.

De Gezamenlijke Stafchefs zonden een TOP SECRET boodschap naar de commandanten van alle Amerikaanse strijdkrachten over de hele wereld. De inhoud ervan was: "Na ontvangst van deze boodschap zult u niet langer enige order van het Witte Huis uitvoeren. Bevestig ontvangst". Een volle vijf dagen nadat deze boodschap werd verzonden gaf Nixon toe en maakte publiekelijk zijn aftreden bekend. Ik heb deze boodschap persoonlijk gezien. Toen ik mijn commandant vroeg wat hij zou doen, want het was duidelijk dat het bevel in strijd was met de Grondwet, zei hij: "Ik denk dat ik zal wachten of er orders van het Witte Huis komen en dan zal ik beslissen". Ik heb geen bericht van het Witte Huis gezien, maar dat wil niet zeggen dat er niets verstuurd is.

Gedurende alle jaren dat deze dingen plaatsvonden leek het of het Congress en het Amerikaanse volk instinctief wisten dat er iets niet in orde was. Toen het Watergateschandaal aan het licht kwam sprong men er bovenop en iedereen dacht dat er opruiming in de bureaus gehouden zou worden. President Ford vormde de Rockefellercommissie om het werk te doen. Zijn echte doel was het Congress de wind uit de zeilen te nemen en de cover-up in stand te houden. Nelson Rockefeller, die aan het hoofd stond van de commissie die een onderzoek bij de inlichtingengemeenschap moest instellen, was lid van de Council on Foreign Relations en was degene die Eisenhower hielp de MJ-12 machtsstruktuur op te bouwen. Rockefeller haalde alleen maar voldoende naar boven om de honden op het aas te houden. Hij wierp het Congress een paar botten toe en de cover-up rolde, als altijd, vrolijk verder.

Later zou senator Church de beroemde Church-hearings houden. Hij was ook een prominent lid van de Council on Foreign Relations en hij herhaalde alleen maar de Rockefeller act. De cover-up was opnieuw in volle gang. Toen de Iran Contra-affaire kwam dachten we dat het deze keer niet meer tegen te houden was. Opnieuw mis. Ondanks bergen documenten die in de richting wezen van drugssmokkel en andere verborgen monsters, ging de cover-up triomfantelijk door. Het leek zelfs of het Congress een stap opzij ging om die zaken aan zich voorbij te laten gaan die zich vlak onder het oppervlak bevonden. Zou het kunnen zijn dat het Congress alles weet en er niet aan wil komen? Horen ze bij de elite die geselecteerd is voor de kolonie op Mars als de zelfvernietiging van de Aarde begint?

Ik kan er zelfs geen begin mee maken om het hele financiële imperium te schetsen, dat door de CIA, de NSA en de Council on Foreign Relations beheerd wordt, dat het geld van drugs en andere gewaagde ondernemingen waar de inlichtingengemeenschap het patent op heeft onder haar contrôle heeft, maar ik kan u het weinige vertellen dat ik weet.

De hoeveelheid geld gaat alles wat u zich kunt voorstellen te boven en wordt aan het oog onttrokken door een uitgebreid netwerk van banken en "holding companies". U zou eerst moeten beginnen te kijken naar de J. Henry Schroder Banking Corporation, de Schroder Trust Company, Schroders Limited (London), Helbert Wagg Holdings Limited, J. Henry Schroder-Wagg & CO Limited, Schroder Gerbruder and Company (Duitsland), Schroder, Munchmeyer, Hengst and Company, Castle Bank en haar holding companies, de Asian Development Bank en de Nugan Hand octopus van banken en holding companies.

Een plan om indien nodig uit te voeren werd door MJ-12 geformuleerd teneinde iedereen het spoor bijster te maken als ze dicht bij de waarheid kwamen. Het plan werd MAJESTIC TWELVE genoemd. Het werd uitgevoerd met de openbaarmaking door Moore, Shandera en Friedman van het ogenschijnlijk echte "Eisenhower Briefing Document". Het document is een vervalsing. Het document catalogiseert de Executive Order als no. 092447. Een nummer dat niet bestaat en in het huidige tempo zal het nog lang duren voor het wel bestaat.

Truman schreef Executive Orders in de 9000 serie, Eisenhower schreef ze in de 10.000 serie, Ford bracht het tot 11.000 en Reagan slechts tot in de serie van 12.000. Executive Orders worden opeenvolgend genummerd, ongeacht wie het Witte Huis bewoont, om redenen van continuïteit en om verwarring te voorkomen. De Executive Order is maar één van verschillende fatale zwakke plekken die het document vertoont. Het plan heeft tot dusver alle onderzoekers gedurende verschillende jaren op een verkeerd spoor gezet en heeft geresulteerd in geldverspilling in verband met het zoeken van informatie die niet bestaat. Het heeft geresulteerd in de totale verspilling van een gift van het Fonds voor UFO Research van $ 16.000, die aan Stanton Friedman gegeven was om de informatie te onderzoeken. Vele duizenden manuren zijn besteed aan het zoeken van wat in feite een afleidingstruc was. Als u twijfelt aan het vermogen van de geheime regering om u iets voor te spiegelen, dan kunt u daar beter nog eens over nadenken.

Een ander plan is in werking getreden en u ervaart dat nu. Het is het plan om het publiek voor te bereiden op een eventuele confrontatie met een buitenaards ras. Het publiek wordt gebombardeerd met films, radio, advertenties en televisie, die bijna ieder aspect van de ware aard van de aanwezigheid van de aliens uitbeelden, zowel de goede als de kwade. kijk om u heen en let op. De buitenaardsen zijn van plan hun aanwezigheid kenbaar te maken en de regering bereidt u erop voor, zodat er geen paniek zal zijn.

Het ergste "plan-indien-nodig" is ook van start gegaan en is nu in werking. Gedurende vele jaren hebben ze drugs geïmporteerd en die aan de mensen, voornamelijk de armen en de minderheden, verkocht. Uitkeringsprogramma's zijn tot stand gekomen om een afhankelijke niet-werkende groep in onze maatschappij te creëren. Toen begonnen ze de uitkeringen in te trekken om een grotere criminele klasse te ontwikkelen, die niet in de jaren 50 en de vroege jaren 60 bestond. Ze moedigden de fabricage en invoer van dodelijke militaire vuurwapens aan om door de criminele groep gebruikt te worden. De bedoeling hiervan was een gevoel van onveiligheid te bevorderen dat ertoe zou leiden dat het Amerikaanse volk zichzelf vrijwillig zou ontwapenen door het aannemen van wetten tegen vuurwapens. Incidenten werden gearrangeerd om het proces te versnellen. Door drugs en hypnose op psychiatrische patiënten te gebruiken in een methode die Orion genoemd wordt, plantte de CIA bij deze mensen de wens in om te gaan schieten op schoolpleinen en zo de anti-vuurwapenlobby woedend te maken. Dit plan vordert goed en werkt tot dusver precies uit zoals gepland. Dit plan moet niet slagen.

Als gevolg van de golf van misdaad die over het land zal gaan zullen ze het Amerikaanse volk ervan overtuigen dat in de grote steden een toestand van anarchie heerst. Hieraan wordt momenteel bijna iedere avond op de televisie en dagelijks in de kranten gewerkt.

Als de publieke opinie overgehaald is tot dit idee is men van plan te verklaren dat een terroristische groep de V.S. is binnen gekomen, gewapend met een atoomwapen dat ze in één van onze steden tot ontploffing willen brengen. De regering zal dan de Grondwet opzij zetten en de noodtoestand uitroepen. Het geheime leger van de buitenaardsen, bestaande uit geïmplanteerde mensen en alle dissidenten -wat vertaald kan worden als ieder die ze aanwijzen- zullen opgepakt en in concentratiekampen opgesloten worden, die al verspreid over het hele land bestaan. Ze zijn al 1,5 km2.

Zijn de mensen die men in deze concentratiekampen plaatst bestemd om deel uit te maken van de gerapporteerde "partijen" arbeidersslaven die nodig zijn in de ruimtekolonies? De media, de radio, televisie, kranten en computernetwerken zullen genationaliseerd worden, men zal zich ervan meester maken. Ieder die zich verzet zal opgepakt en gedood worden. Deze hele operatie werd in 1984 door regering en militairen onder de codenaam REX-84 gerepeteerd en het verliep zonder enige hapering. Als deze gebeurtenissen plaatsgevonden hebben zal de greep naar de macht door de GEHEIME REGERING en/of de BUITENAARDSE WEZENS voltooid zijn. Uw vrijheid zult u nooit meer terug krijgen en u zult voor de rest van uw leven in slavernij leven. U kunt beter wakker worden en u kunt dat beter nu doen.

Phil Klass is een CIA-agent en dit werd vermeld in de documenten die ik tussen 1970 en 1973 zag. Tot zijn werk als luchtvaartexpert behoorde het ontkennen (debunk, ontkrachten) van alles wat met UFO's te maken had. Alle militaire commandanten hadden de instructie hem te bellen om informatie in te winnen hoe UFO-kontakten en/of -waarnemingen tegenover publiek en/of de pers te ontkrachten en/of te verklaren.

William Moore, Jaimie Shandera en Stanton Friedman zijn òf bewust (ze weten het) of onbewust (ze worden gebruikt zonder dat ze het weten) agenten van de geheime regering. Ik geloof liever dat ze het onbewust zijn, hoewel het gerapporteerde gebruik door William Moore van de Defense Investigative Service identiteitskaart en zijn gerapporteerde bekentenis aan Lee Graham dat hij een agent van de regering was, mij daar ernstig aan doen twijfelen, als de berichten waar zijn. Lee Graham belde me thuis op en toen ik het hem vroeg bevestigde hij dat Moore dat inderdaad gedaan had.

Stanton Friedman vertelde mij en vele anderen dat hij jaren geleden "een atoomreaktor hielp ontwikkelen om een vliegtuig aan te drijven, die de grootte van een basketbal had, schoon was, waterstof afgaf en werkte als een droom." Zijn woorden, niet de mijne. De enige brandstof die in zo'n motor zou kunnen gaan en waterstof als nevenprodukt opleveren is water en dat is precies waarop tenminste één type ruimteschip vliegt, atoomenergie en water. De enige plek in het universum waar toen dergelijke technologie verkrijgbaar was, was van de aliëns. Is hij echt onbewust? Ik weet het niet. Hij was lid van het Moore, Shandera en Friedman onderzoeksteam en zij waren het die het MAJESTIC TWELVE eventualiteitenplan van start lieten gaan.

In de documenten die ik tussen 1970 en 1973 zag kwamen lijsten voor van namen van individuen die gerecruteerd konden worden, teneinde het eventualiteitenplan bekend als MAJESTIC TWELVE aan het publiek te kunnen introduceren door personen die het publiek kende en respecteerde. Bruce Macabee, Stanton Friedman en William Moore waren op de lijst. Ik weet niet of de recrutering feitelijk plaatsvond of niet. Ik weet dat de achtereenvolgende gebeurtenissen er niet op lijken te wijzen dat Bruce Macabee erbij betrokken is, maar de akties van Stanton Friedman en William Moore zijn uiterst verdacht.

Ik weet dat alle belangrijke organisaties voor UFO-research aangewezen waren voor infiltratie en contrôle door de geheime regering, evenals NICAP geïnfiltreerd en onder contrôle gebracht was. Ik geloof dat deze pogingen succesvol geweest zijn. Het is heel goed mogelijk dat ook belangrijke UFO-publicaties onder hun invloed staan.

MJ-12 bestaat ook nu nog en opereert net zoals het steeds gedaan heeft. Het heeft dezelfde structuur: 6 vanuit dezelfde regeringsfuncties en 6 vanuit de uitvoerende leden van de Council on Foreign Relations en/of de Trilaterale Commissie. De Majority Agency for Joint Intelligence is bij het publiek bekend als de Senior Interagency Group (SIG).

Conclusie

Afsluitend is het bijzonder belangrijk in te zien dat de Council on Foreign Relations en haar uitloper, de Trilaterale Commissie, dit land niet alleen regeren, maar er ook de eigenaars van zijn. Lang voor de Tweede Wereldoorlog waren ze de regering van de V.S. behulpzaam bij het maken van beleid. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn ze de ENIGE bron van beleid voor de regering van de V.S. geweest. De Council on Foreign Relations, de Trilaterale Commissie en overeenkomstige raden en commissies in het buitenland brengen rapport uit aan de Bilderbergers. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn bijna alle hoge regerings- en militaire funktionarissen van enige invloed, inclusief presidenten, leden van de Council on Foreign Relations en/of de Trilaterale Commissie geweest. Alle Amerikaanse leden van de Trilaterale Commissie waren of zijn leden van de Council on Foreign Relations.

Ieder ander land van enig belang heeft haar vertakkingen van de Council on Foreign Relations en de leden van ieder land staan in verbinding met die van andere landen de Bilderbergers, om te werken aan hun gezamenlijke doelstellingen. Zelfs een haastig onderzoek door de meest onervaren onderzoeker zal aantonen dat de leden van de Council on Foreign Relations en de Trilaterale Commissie de grote stichtingen beheersen, alle belangrijke media en uitgeversbedrijven, de grootste banken, alle grote handelsmaatschappijen, de bovenste lagen van de regering en vele andere vitale belangen. Hun leden zijn gekozen en aangesteld omdat ze al het geld en alle specifieke belangengroepen achter zich hebben. Alle, dat wil zeggen, behalve het volk. Ze zijn ondemocratisch en vertegenwoordigen op geen enkele manier de meerderheid van de Verenigde Staten van Amerika. Dat zijn de mensen die zullen beslissen wie de komende holocaust zullen overleven en wie niet.

De Bilderbergers, de Council on Foreign Relations en de Trilaterale Commissie zijn de GEHEIME REGERING en regeren dit land d.m.v. MJ-12 en de studiegroep, bekend als de Jason Society of Jason Scholars, en de toplaag van de regering, die voor het merendeel uit hun leden bestaat.

Door onze hele geschiedenis heen hebben de aliens het menselijk ras gemanipuleerd en/of geregeerd door middel van allerlei geheime genootschappen, religie, magie, tovenarij en het occulte. De Council on Foreign Relations en de Trilaterale Commissie beheersen de buitenaardse technologie volledig en beheersen eveneens de economie van de naties volledig. Eisenhower was de laatste president die een volledig beeld had van het buitenaardsenprobleem. Latere presidenten werd alleen verteld wat MJ-12 en de Inlichtingengemeenschap wenste dat ze wisten en geloof me, dat was niet de waarheid.

MJ-12 heeft iedere nieuwe president een plaatje aangeboden van een verloren buitenaards ras, dat probeerde zichzelf te vernieuwen, een tehuis op deze planeet te bouwen, en ons overstroomde met technologische geschenken. Iedere president heeft op zijn beurt het verhaal geslikt, of liever niet alleen het verhaal (de vis), maar ook haak, lijn en zinklood. intussen blijven onschuldige mensen onuitsprekelijk afschuwelijke dingen ondergaan in de handen van buitenaardse en menselijke wetenschappers, die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek waarbij vergeleken de Nazi's zondagschoolkinderen zijn. Alsof dat niet genoeg is eindigen veel mensen als voedsel voor de onverzadigbare behoefte van de aliens aan biologische enzymen, door onze klieren geproduceerde stoffen, hormonen en bloed.

Veel mensen zijn ontvoerd en ertoe veroordeeld voor de rest van hun leven met psychologische en fysieke schade te leven. Volgens de documenten die ik zag is bij 1 op de 40 mensen een instrumentje geïmplanteerd waarvan ik de bedoeling nooit ontdekt heb. De regering gelooft dat de aliens een leger van menselijke geïmplanteerden vormt, dat geaktiveerd kan worden en naar believen tegen ons ingezet. U moet ook weten dat we momenteel nog lang niet gelijkwaardig zijn aan de buitenaardse wezens. Is deze technologie dat waard?

Op 26 april 1989 stuurde ik 536 kopieën van een "Verzoek om Aan te klagen" aan ieder lid van de Senaat en het huis van Afgevaardigden. Op dit moment, 23 mei 1989, heb ik nog maar twee reakties gehad. Eén reaktie was van Senator Daniel P. Moynihan en de andere van Senator Richard G. Lugar. Beiden verklaarden dat ze mijn correspondentie naar Senator Cranston en Senator Wilson van Californië doorzonden, als normale gang van zaken. Ik moet nog bericht krijgen van wie dan ook van de Staat Californië of van enige andere staat behalve de twee hierboven genoemd wat dit aangaat.

De conclusies zijn onvermijdelijk:

1) De geheime machtsstruktuur gelooft dat, als gevolg van onze eigen onwetendheid of op bevel van God de planeet Aarde ergens in de nabije toekomst zichzelf zal vernietigen. Deze mensen geloven serieus dat ze de juiste dingen doen in hun poging het menselijk ras te redden. Het is vreselijk ironisch dat ze ertoe gedwongen zijn een buitenaards ras als hun partner te nemen, dat zich in een enorme strijd om te overleven bevindt. Veel morele en legale compromissen zijn in deze gezamenlijke onderneming gemaakt. Deze compromissen zijn onterecht gemaakt en moeten worden gecorrigeerd en zij die verantwoordelijk zijn zullen zich moeten verantwoorden voor hun akties. ik kan de angst en de urgentie begrijpen die het besluit het publiek niet in te lichten bevorderd hebben. Het zal duidelijk zijn dat ik het met dit besluit niet eens ben. Door de hele geschiedenis heen hebben kleine maar machtige groepen mensen constant gedacht dat alleen zíj in staat waren te beslissen over het lot van miljoenen en door de hele geschiedenis heen hebben ze het mis gehad. Dit grote land heeft zijn bestaan zelf te danken aan de principes van vrijheid en democratie. Ik geloof met mijn hele hart dat de Verenigde Staten van Amerika niet kunnen en niet zullen slagen in wat voor onderneming ook die deze principes ontkent. Volledige openbaarmaking aan het publiek moet plaatsvinden en we moeten samen verdergaan om het menselijk ras te redden. (Of:)

2) We worden gemanipuleerd door een gezamenlijke menselijke/buitenaardse machtsstructuur, wat zal resulteren in het gedeeltelijk tot slaaf maken van het menselijk ras. Dit werd noodzakelijk geacht teneinde het elementaire probleem op te lossen: "Wie zal spreken voor planeet Aarde?" Besloten is dat de mens niet volwassen genoeg is in zijn evolutionaire ontwikkeling om op de juiste wijze met een buitenaards ras om te gaan. We hebben al genoeg moeilijkheden tussen de verschillende mensenrassen, dus wat zou er gebeuren als er een totaal vreemd buitenaards ras geïntroduceerd werd? Zouden ze gelyncht worden, bespuwd of doodgeschoten? Zou discriminatie uitlopen op harde confrontaties, die de ondergang van de mensheid tot gevolg zouden hebben als resultaat van de duidelijk superieure technologie van de aliens? Hebben onze leiders besloten ons in de babybox op te sluiten?

De enige manier om de uitvoering van dit scenario te voorkomen is het veroorzaken van een evolutionaire sprong in het bewustzijn, een paradigmaverschuiving voor de hele mensheid. Ik heb geen idee hoe dit voor elkaar te krijgen, maar ik weet dat er een wanhopige noodzaak is dat dat gebeurt. Het is nodig dat het erg snel en erg rustig gebeurt.

(Of:)

3) De regering is volkomen bedrogen en we worden gemanipuleerd door een buitenaardse macht, hetgeen zal resulteren in het totaal tot slaaf maken en/of de vernietiging van het menselijk ras. We moeten ieder middel dat ons ten dienste staat gebruiken om te voorkomen dat dit gebeurt.

(Of:)

4) Als niets van het bovenstaande waar is, is er iets anders aan de hand wat op het ogenblik ons begripsvermogen te boven gaat.

We moeten openbaarmaking van alle feiten afdwingen, de waarheid ontdekken en op basis daarvan onze handelswijze bepalen. De situatie waarin we ons bevinden is een gevolg van onze eigen akties of niet-akties van de laatste 44 jaar. Omdat het onze eigen schuld is zijn wij de enigen die toekomstige gebeurtenissen kunnen veranderen. Educatie lijkt me een belangrijk deel van de oplossing. Het overblijvende deel is het uitbannen van geheimhouding.

(Of:)

5) Er is altijd de mogelijkheid dat ik gebruikt werd, dat het hele buitenaardsenscenario de grootste mystificatie in de geschiedenis is, ontworpen om een buitenaardse vijand vanuit de ruimte te creëren teneinde de vorming van een één-wereld-regering te bevorderen. Ik heb bewijs gevonden dat dit waar zou kunnen zijn. Dit heb ik opgenomen in de Appendix (van Coopers boek "Behold a Pale Horse", vert.) Ik raad u aan dit scenario serieus te nemen.

Door onwetendheid of misplaatst vertrouwen hebben wij als volk afstand gedaan van onze rol als "waakhond" van onze regering. De basis van onze regering was: "van het volk, voor het volk, door het volk." Er was geen sprake van, noch was het de bedoeling, om ooit afstand te doen van onze rol en ons totale vertrouwen te geven aan een handvol mensen die in het geheim bijeenkomen en voor ons over ons lot beslissen. In feite was onze regeringsstructuur ontworpen om te voorkomen dat dit ooit zou gebeuren. Als we ons werk als burgers gedaan hadden, had dit nooit kunnen gebeuren. De meesten van ons zijn volkomen onwetend, zelfs wat betreft da meest fundamentele functies van onze regering. We zijn werkelijk een natie van schapen geworden. Schapen worden te zijner tijd naar de slachtbank geleid. Het is tijd om op de wijze van onze voorvaderen op te staan en onze weg als mannen/mensen te gaan.

Ik herinner u er allen aan dat de Joden van Europa gehoorzaam naar de ovens liepen, na gewaarschuwd te zijn, de hele tijd gelovend dat de feiten onmogelijk waar konden zijn. Toen de buitenwereld verteld werd over de holocaust die in Hitlers Europa plaats vond werd het niet geloofd. Ik verklaar hier en nu dat Hitler door deze zelfde aliens gemanipuleerd werd.


Ik heb u de waarheid gebracht zoals ik die ken. Het kan me niet schelen wat u van mij denkt. Ik heb mijn plicht gedaan en wat voor lot mij ook wacht, ik kan mijn maker met een zuiver geweten ontmoeten. Ik geloof allereerst in God. Dezelfde God waarin mijn voorouders geloofden. Ik geloof in Jezus Christus en dat hij mijn Redder is. In de tweede plaats geloof ik in de Grondwet van de Verenigde Staten, zoals die geschreven is en bedoeld is te functioneren. Ik heb gezworen de Grondwet van de Verenigde Staten te beschermen en te verdedigen tegen alle buiten- en BINNENLANDSE vijanden. Ik ben van plan me aan die eed te houden.

Dank u............ Milton William Cooper.