“De Verborgen Macht,
Achter de Jehovah's Getuigen" "
.... Robin de Ruiter
Uitg. Mayra Pubications , ISBN 90 6067-8850

http://www.mayrapublications.nl

Boekrecensie door H.T. de Kroon

Bestellen? Klik hier

 

"Voordat je je opmaakt de wereld te verbeteren,
Ga eerst eens drie keer je eigen huis rond."

En als je dan toch in je eigen huis bezig bent.........,
trek dan even tijd uit om het boek van -Robiun de Ruiter- te lezen

“De verborgen macht achter de jehovah's getuigen ”

Inderdaad, uit diepgaand onderzoek van Robin de Ruiter blijken er inderdaad duistere machten achter deze organisatie te zitten. Er blijken diepgaande banden te bestaan tussen het ‘Wachttoren Genootschap' anex 'Jehovah's Getuigen' en de Vrijmetselarij en Rozenkruisers. Uit diverse bronnen blijkt dat er door hen enorme bedragen zijn gestort ten behoeve van het ‘Wachttoren’ genootschap. Ook werd er altijd vergaderd en bijeen gekomen in faciliteiten, toebehorende aan de Vrijmetselaars.

Nog erger is dat er ook heel speciale verhoudingen bestaan met diverse regeringen, voornamelijk met de Amerikaanse overheid. Op 20 juni 1918 werden Joseph Franklin Rutherford, en een aantal consorten veroordeeld tot 4x20 jaar gevangenisstraf, wegens heulen met de vijand. Volgens de rechter; "vormen zij een groter gevaar dan een divisie van het Duitse leger!" Op initiatief echter van de Amerikaanse regering werden zij al weer heel erg snel op vrije voeten gesteld!

Ook heeft de hoogste leiding van de sekte nooit geschroomd om bijvoorbeeld, voor, tijdens en na de Tweede Wereld Oorlog, met heersende wolven in het bos mee te huilen, en daarmee de eigen moraal en ethiek te verloochenen en te verkrachten. Daaruit blijkt dus ook dat de ‘Leer’ vooral 'flexibel' is, al dan niet toepasbaar afhankelijk van de omstandigheden, en vrij te interpreteren al naar gelang wie het betreft, naar diens omstandigheden en voornamelijk in welk land deze zich bevind!

Al het bovenstaande is in volledige tegenspraak natuurlijk met al dat gene wat het genootschap altijd beweerd in woord en schrift.

Het staat buiten kijf dat elk mens natuurlijk recht heeft op zijn persoonlijke mening en overtuiging! Men krijgt echter de angstige, beklemmede indruk dat er in de beweging toch wel heel erg veel raakvlakken zijn met de ‘mindcontrole’ methoden van diverse geheime diensten. De gewone leden worden in het algemeen zwaar geïndoctrineerd door de leiders. Zij mogen bijvoorbeeld geen andere literatuur lezen of in huis hebben dan uitsluitend, dat wat het genootschap zelf verstrekt. Dit tegen ‘verkeerde’ invloeden, zoals ze zelf zeggen. Men dient zich ook enkel sociaal te verhouden met medeleden. Vooral niet met mensen buiten de eigen club, gezien het besmettinggevaar van ander overtuigingen. Zelfs hoe men de seksualiteit dient te beschouwen en praktiseren, wordt door de leiding van de sekte bepaald! Studeren werd ook verboden, aangezien er te weinig tijd zou zijn, voor inzet ten behoeve van de beweging. Naast dit alles is het vrijwel onmogelijk, om uit de sekte te stappen. Talloze ex-leden hebben getuigd van de zware intimidaties en zelfs geweldadige methoden die werden toe gepast om de muiters en rebellen toch in de gelederen te houden.

Uit het een en ander mogen we dus de gerechtvaardigde conclusie trekken dat er van objectiviteit en evenwichtigheid geen enkele sprake is, althans niet bij de gewone sekteleden. Deze hebben er dan ook in het algemeen absoluut geen benul van, wat de werkelijke leiders beweegt, waarom dat zo is en met welke bedoelingen. Dit geld eveneens voor de meeste gewone leden van de Rozenkruisers en vrijmetselaars. Waarschijnlijk hebben al deze mensen het beste voor, maar zijn dermate geconditioneerd en verstoken van werkelijk informatie betreffende het genootschap waartoe zij behoren, dat zij bereid zijn volkomen kritiekloos de ‘Leer’ te aanvaarden en deze uit te dragen.

Ter illustratie van de werkelijke gevoelens van de leiders van deze sekte van het 'Wachttoren Genootschap' voor hun leden, zijn de volgende woorden van de tweede president, Joseph Franklin Rutherford: "Zij die bij ons aangesloten waren, maar zich van ons hebben afgescheiden, kunnen we niet doden, aangezien de wet ons dat niet toestaat. Maar als we nu al de volledige heerschappij zouden kunnen uitoefenen, dan zouden we ze ter plekke doden!” (sic)

Over vrijheid van denken en kiezen gesproken….!

Dat brengt me meteen op het volgende onderwerp; De afbeeldingen.
Het boek wordt ruim bedeeld met illustraties die naar oordeel van velen, verborgen duivelse en satanische onderdelen en details bevatten. Hierover wil ik wel wat persoonlijks kwijt.
Ik ben zelf ook zoals men dat zo mooi noemt; 'beeldend kunstenaar'. Mijn inspiratie vind ik zelf vaak in de al dan niet vage vormen die ik overal in zie. Vaak bewust kijkend, soms omdat ik het terloops opmerk. Als ik kijk naar een heester, de kruin van een boom of naar de wolken, zie ik afhankelijk van mijn gemoedstoestand allerlei figuren en vormen die soms zelfs geen enkele twijfel laten over wat zijn of lijken. Uit ervaring blijkt dat dit vermogen heel vaak voorkomt bij collega's. Bij het schilderen van details, bijv. de schaduwen bij de plooien van kleding, ontstaan al heel erg snel vormen die voor iedereen die daar naar zoekt, lijken op symbolen, die gebruikt worden in satanisme en diverse genootschappen. Omdat ik er heel bewust naar heb gezocht en ze probeerde te zien in mijn eigen schilderijen, heb ik er nu dus ook erg veel ontdekt! Maar ik zweer bij alle Goden, dat dit nooit de opzet is geweest. Ze zijn spontaan gevormd, en ontstaan gewoon omdat het vaak ook zo valt in de werkelijkheid. Dit zijn dingen die men voor zichzelf kan verifiëren, door eens te letten op bijvoorbeeld de vouwen en plooien in iemands kleding. Persoonlijk ben ik daarom van mening dat het zien van ‘satanische, duivelse of willekeurig andere vormen, vaker gezien worden door hen die er echt naar zoeken.

Desalniettemin treft men in het onderhavige boek een aantal frappante voorbeelden. In het bijzonder de laatste illustratie waar Jezus wordt afgebeeld met een bokkepoot, kan ook ik zeer zeker geen toeval in zien! Dit is naar mijn bescheiden mening absoluut opzet!

Dat er vaak bewust satanische details in de grafics worden verwerkt, wordt vooral geïllustreerd door het feit, dat toen Darek Barefoot, een voorbeeldig lid van de Jehovah’s Getuigen, de leiding inlichtte over de enorme hoeveelheid satanische details die hij had gevonden, wat tot gevolg had, dat hij met zijn hele gezin onverwijld uit de sekte werd gestoten! Wel een heel erg vreemde handelswijze, voor een organisatie die te pas en te onpas schreeuwt dat allerlei andere verenigingen, sektes en organisaties, des duivels zijn en satanisch! Een en ander impliceert dat de leiders heel erg goed weten dat het gebeurd en daar dus volledig achter staan.

Wat is de bedoeling van dat alles? Zoals in alle voorgaande boeken van Robin de Ruiter, wordt duidelijk dat er ook in dit geval, een hechte samenwerking is tussen al dit soort sekten en organisaties, die ten doel hebben middels hun gehersenspoelde en kritiekloze leden de massa dermate te beïnvloeden, opdat deze een makkelijkere prooi zal zijn voor de echte ‘Machthebbers’ van de ‘Nieuwe Wereld Orde’.

Tot slot en ter illustratie het volgende uittreksel uit een brief van Himmler aan kaltenbrunner, betreffende de ‘Jehovah’s Getuigen’ die in Duitsland zaten: ” …… zijn zij scherp gekant tegen joden, de katholieke Kerk en de Paus. Verder zijn zij ongekend saai, drinken en roken ze niet. Werken hard en zijn bijzonder eerlijk, ze houden zich aan hun woord……….Met hen hebben we de beschikking over zendelingen waarmee we het Russische volk, door de verbreiding van hun leer kunnen pacificeren!”

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen, maar daarvoor hebben we Robin. Dit boek is van het grootste belang voor een ieder die wil begrijpen, wat er steekt achter deze sektes, en wat hun ware bedoelingen zijn.

Verder verheugen we ons op het "Echte Grote Werk' wat in aantocht is, want de eerste boeken waren maar een voorzetje tot het eigenlijke doel!

Zie hier voor meer informatie over deze opmerkelijke persoon

Terug naar Menu