Het geheugen van het hart
Paul Pearsall

Onverwachte gevolgen van harttransplantaties.
Het hart als centrum van energie, informatie en geheugen.

Eindelijk eens een werkelijk goed boek wat ons meer en dieper inzicht verschaft in de gevolgen van het menselijke ingrijpen doormiddel van orgaantransplantaties. ‘Het geheugen van het hart’ is een must voor iedereen die geïnteresseerd is in deze materie, maar vooral voor hen die door twijfels bevangen zijn ten aanzien van deze steeds vaker toegepaste medische ingrepen.

 
 

In het licht van de propaganda die de diverse overheden en medici al geruime tijd voeren ten aanzien van orgaandonatie, is het goed om eens meerdere kanten van de zaak belicht te zien! Facetten, die minder of nooit onder de aandacht kwamen.

(De indruk wordt opgedrongen als zou het eigenlijk allemaal niets voorstellen, je bent dan toch dood. Ergo, steeds vaker wordt degene die daarover wenst na te denken of weigert organen af te staan, als asociaal beschouwd!)

Het feit dat het boek begint met een bezielde oproep om organen te doneren, zullen we toeschrijven aan het enthousiasme van de schrijver. Persoonlijk ben ik van mening dat iedereen die met deze materie bezig is, voor zich zelf de nodige informatie dient te verzamelen, om op basis daarvan en persoonlijke ethiek, een mening c.q. besluit in deze te vormen. Dat het onderhavige boek daar echter een zeer belangrijke, eigenlijk een onmisbare bijdrage aan levert, staat buiten twijfel.

Uit het diepgaande onderzoek van Paul Pearsall blijkt dat de consequenties niet alleen beperkt blijven tot een harttransplantatie. Ook bij mensen die bijvoorbeeld lever, nier of longen krijgen gedoneerd, doen zich merkwaardige manifestaties voor. Alle vage en intuïtief aangevoelde problemen, worden door Pearsall’s onderzoek benoemd en krijgen een naam waardoor zij beter te begrijpen zijn voor leken zowel als medici. Daarbij komt hij met zulk een overstelpende hoeveelheid bewijzen en aanwijzingen op de proppen, dat men heel wat meer van de persoonlijkheid van de donor mee kan krijgen, positieve zowel als negatieve neigingen. Soms blijkt iemands gedrag en dikwijls zelfs het hele karakter te veranderen.

Interessant is ook dat Paul tot de conclusie komt dat het hart, feitelijk min of meer een eigen brein bezit! Uit diepgaand onderzoek is gebleken dat er zich in het hart neurotransmitters (neuropeptiden) bevinden, waarvan men aanvankelijk dacht dat deze alleen in het brein voorkwamen. Deze peptiden gedragen zich als kleine stukjes hersens die zelfs door het hele lichaam blijken te zwalken en als sleutel tot cel-herinnering fungeren!

(* Noot v.d. recencent. Momenteel komen er steeds meer berichten over een ‘Brein in het hart’. Op de Stanford Universiteit o.a. schijnt men te hebben ontdekt dat dit zelfs zo’n 40.000 cellen groot is en de energie daarvan de vorm heeft van een donut. Hierover is meer te lezen in het interview wat wij hadden met Drunvalo Melchizedek.)

Steeds vaker werpt de vraag zich op of bij de problematiek ten aanzien van het afstaan van organen wel voldoende informatie bekend is. Uit de klassieken als bijv. ‘Het Tibetaanse en Egyptische Dodenboek’, alsmede in de esoterica in het algemeen, kan men opmaken dat tijdens het sterven, de vertrekkende ziel haar ‘delen verzameld’. Hierbij kunnen de ‘delen’ worden beschouwd als een soort onder-directeurtjes van de ziel. Daarbij is het duidelijk dat zo’n ziel in zekere zin niet geheel vrij is als er nog delen van haar leven in een ander lichaam.

‘Het geheugen van het hart’ verschaft in ieder geval een ruimere kijk, nieuwe bevindingen en feiten ten aanzien van de hele discussie omtrent orgaandonatie-transplantatie, waardoor we nu beter een objectievere en ethisch verantwoorde mening kunnen formuleren. Naast het ruim gedocumenteerde onderzoek is er plaats voor een aantal methoden tot zelf-inzicht, bijv. de ‘H.E.A.R.T'.- test. ( Heart Energy Amplitude Recognition Test) In deze tijd, waarin het steeds vaker voorkomt dat de reguliere medici het af laten weten, is het van ‘t grootste belang dat we richtlijnen kunnen ontwikkelen, waarlangs we aan zelf-genezing kunnen werken.

Ook is het boek doorspekt met spectaculaire en zeer ontroerende verhalen en anekdoten. Daar is bijvoorbeeld het verhaal over het hart dat zijn eigen moordenaar vond en uiteindelijk kon laten berechten. Maar hiervoor moet u natuurlijk het boek lezen. Voor iedereen die worstelt met ethische, morele dan wel praktische vragen omtrent orgaandonaties, c.q. orgaantransplantaties, een bijzonder verhelderend boek, wat ons tevens een nieuwe leidraad verschaft tot een hernieuwde visie omtrent ons "Wezenlijke Zelf".


Lees ook het aanvullende artikel over orgaan donatie en de boekrecensie Hart en Ziel

* Ook Drunvalo Melchizedek vertelde hierover in het interview dat wij met hem hadden.


Het geheugen van het hart ... Paul Pearsall
Uitg. Lemniscaat, 1998, ISBN: 90-5637-221-1 - NUGI: 732


 
 
Terug naar Menu